Bachelorscriptie

De bachelorscriptie is het eindwerkstuk en de kroon van de bachelor. Drie jaar studeren wordt afgerond met een zelfstandig onderzoek. Ik heb mijn scriptie gedaan over (het onderzoek naar) intertekstuele verbindingen binnen het Oude Testament. Bij het lezen van het Nieuwe Testament zal het niemand ontgaan dat er veel verwezen wordt naar het Oude Testament. Veel oudere teksten worden gebruikt en verwerkt in de nieuwere tekst. In recent onderzoek is gebleken dat dit soms veel subtieler gebeurt dan we dachten en dat dit de betekenisrijkdom van het Nieuwe Testament enorm verdiept en verrijkt. In mijn scriptie heb ik mij echter gericht op het gebruik van het Oude Testament door het Oude Testament zelf! Ik ga in mijn scriptie na waar de belangstelling voor intertekstuele verbindingen vandaan komt en hoe men in dit onderzoeksveld te werk gaat (wat zijn de criteria om te bewijzen dat er inderdaad sprake is van een intertekstuele verbinding?) Met een paar uitgewerkte voorbeelden (Ezra 9 en Psalm 78) illustreer ik wat de relevantie is van het onderzoek naar intertekstuele verbindingen, zowel voor de datering als voor de exegese (uitleg/interpretatie) van de oudtestamentische teksten.

Via deze link kunt u mijn scriptie lezen: Bachelorscriptie