Bijbelstudies

Onder dit kopje vindt u achtergrondinformatie over de verschillende Bijbelboeken (zie bijvoorbeeld Genesis). Denk daarbij aan vragen als: Wanneer is het geschreven? Door wie? Waarom? Wat zijn de belangrijke thema’s? Welke plaats heeft dit Bijbelboek in de hele Bijbel? Lang niet alles heb ik nog uitgewerkt, maar dat hoop ik in de toekomst wel te doen. Bij sommige Bijbelboeken kunt u een pagina vinden met structuuranalyses (zie bijvoorbeeld Structuuranalyses van Genesis). Op den duur zal dit hopelijk bij elk Bijbelboek te vinden zijn. Dit bevat een groot deel van mijn eigen exegese van een gedeelte, op basis van een analyse met kleuren. Dit geeft inzicht in hoe de tekst is opgebouwd en wat de tekst wil zeggen. Dit vat ik vaak kort samen en zet ik naast de tekst. Ook staan hierbij verwijzingen naar andere teksten in de Bijbel die helpen te zien hoe een tekst zich verhoudt tot het Oude Testament en/of Nieuwe Testament en belangrijk zijn om de betekenis te bepalen.

Waarom is Bijbelstudie belangrijk?

De Bijbel is het levende Woord van God. Wie hierin leest en studeert zal God ontmoeten, Hem meer en meer gaan bewonderen en lief krijgen en geestelijk groeien en bloeien. “Welzalig is de man (..) die zijn vreugde vindt in de wet/het Woord van de HEERE en Zijn wet/Woord dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.” (Psalm 1:2-3)

Het lezen en begrijpen van de Bijbel is niet altijd even eenvoudig. Het vraagt studie. Voor veel mensen wordt de Bijbel begrijpelijker als ze uitleg krijgen. Daarom is het belangrijk om samen met anderen de Bijbel te lezen en bestuderen. We lopen het gevaar bij het lezen van de Bijbel dat we het vaak meteen willen toepassen op ons eigen leven. Maar: voordat je een tekst goed kunt toepassen, is het nodig om te weten wat de auteur van de tekst werkelijk duidelijk wil(de) maken! Met een beetje inspanning is het mogelijk de boodschap van de tekst aan de oorspronkelijke ontvangers te ontdekken. Dit kan door deel te nemen aan een Bijbelkring waar anderen hun kennis kunnen delen, door te luisteren naar preken waarin het Woord zorgvuldig wordt uitgelegd (Bijbel-verklarende prediking), maar ook door studiebijbels of andere bronnen van informatie te gebruiken. Deze site valt onder de laatste categorie.

Op het moment dat de boodschap van de tekst duidelijk is, kan (en moet) de tekst toegepast worden op ons eigen leven. Een tekst heeft één betekenis, maar kan heel veel toepassingen hebben. Door duidelijk te hebben wat de betekenis is, kan men toepassingen maken die Bijbels verantwoord zijn. Soms zullen ze bemoedigend en vertroostend zijn, soms zullen de toepassingen confronterend en pijnlijk zijn. Het Woord van God is als een zwaard: het kan scherp zijn en ons steken. Maar uiteindelijk wordt de nieuwe mens (die we zijn door het geloof in Jezus) hierdoor vernieuwd, zodat we meer en meer gaan lijken op de Heere Jezus en gaan leven tot eer van God en zegen van onze naasten!

Het begrijpen en toepassen van de Bijbel is niet alleen een technische bezigheid. Het is vooral een geestelijke bezigheid, waarin we niet kunnen zonder het werk van de Heilige Geest. Op deze pagina ga ik daar uitgebreider op in.