Brief van vervolgde christenen

Allen die heilig willen leven in Jezus Christus zullen vervolgd worden

Deze ontroerende brief (6 mei, 1982) geeft weer hoe sterk Gods Geest aan het werk is in de huisgemeenten van Henan. Veel christenen hebben Christus van harte lief, ze verdiepen zich in Zijn Woord, houden zich ijverig bezig met evangelisatie en leven vanuit de verwachting van Zijn wederkomst. Ze zijn bereid om te lijden voor de zaak van het evangelie. Het contrast met het verwende, comfortabele christendom in veel Westerse kerken is bijzonder groot…

Geliefde broeders en zusters,

Namens de broeders en zusters in Henan begroet ik onze broeders en zusters in het buitenland! De kerk in Henan wordt geweldig gezegend door onze Heer en het aantal gelovigen neemt met de dag toe. Het evangelie bereikt vele harten. Dat alles is mogelijk gemaakt door uw gebeden en bijdragen.

Waar opwekking is, is ook beproeving. De opwekking in Henan is in deze situatie alleen maar sterker geworden. Als Jezus niet was gekruisigd, had niemand gered kunnen worden- als er geen beproeving door vuur was, zou het ware geloof niet aan het licht komen. Lijden is de manier waarop wij ons geestelijk leven kunnen laten zien en het ingrediënt voor een opwekking in een gemeente.

Geliefde broeders en zusters, onlangs is de zaak van het evangelie in de streek Fangcheng op een geweldige manier in de belangstelling gekomen. Tien jonge Christenen zijn gevangen genomen, geslagen en vastgebonden. De reden hiervoor is dat zij liever leden voor Christus dan te blijven bij de vleespotten van Egypte. Ze hebben het evangelie verkondigd in de armste en meest afgelegen streken. Op een dag gingen ze naar het dorpje Yangce in de streek Miyang. Niemand leek naar hen te lusiteren, dus gingen ze bidden om Gods leiding. Ze verspreidden zich in groepjes om op verschillende plaatsen te prediken. Zodra ze begonnen te prediken, daalde Gods Geest neer. Ze preekten terwijl de tranen over hun wangen stroomden, zodat voorbijgangers en straatventers, zowel christenen als niet-christenen stopten om te luisteren. Zelfs de waarzeggers werden aangeraakt door de Heilige Geest en barstten in tranen uit. Veel mensen vergaten hun eten, hun werk en zelfs hun gezin. Zelfs toen het avond was geworden, bleven de mensen luisteren. Ze preekten totdat ze niet meer konden, maar nog steeds wilden de mensen niet weggaan. Toen de winkels en de fabrieken sloten, kwamen ook de arbeiders luisteren.

Maar de satan zat niet stil. Plotseling kwamen de autoriteiten en ze werden een voor een weggedragen, vastgebonden en geslagen met elektrische stokken. Ze trapten hen ook met leren schoenen in het gezicht en sloegen hen bewusteloos. Maar toen ze bijkwamen, begonnen ze gewoon weer opnieuw met bidden, zingen en prediken. Een veertienjarig meisje werd ruw in elkaar geslagen. Toen ze bijkwam en zag dat veel mensen medelijden met haar hadden, begon ze opnieuw te preken. Ze zei maar weinig woorden en sprak met zachte stem, maar de straatacrobaten en acteurs barstten in tranen uit, beleden hun zonden en bekeerden zich tot Jezus. Toen de christenen werden vastgebonden en geslagen, zagen veel mensen een vreemde uitdrukking op hun gezicht. Verbaasd zagen ze dat de gelovigen glimlachten. Hun geest en uiterlijk waren zo vriendelijk dat de menigte zich afvroeg waarom ze zich niet schaamden. Ze waar nog zo jong, waar haalden ze hun kracht vandaan? Hun voorbeeld bracht veel mensen tot Christus.

Toen de christenen uit die streek zagen hoe zij meer dan drie dagen lang vastgebonden op de grond zaten neergeknield, zonder eten en drinken, geslagen met stokken totdat hun gezichten waren bedekt met bloed en hun handen zwart waren van de touwen, en zij toch bleven zingen, bidden en de Heer grootmaken, toen wilden zij ook delen in hun vervolging. Op die manier verspreidde het vuur van de opwekking zich in Yangce. Er was daar nog nooit een opwekking geweest, maar door de vervolging werden de zaden des levens geplant. Wij bidden dat iedereen die hiervan hoort de Heer dankt en prijst voor de opwekking in de gemeente van deze streek.

Geliefde broeders en zusters, in de ogen van de mensen was dit een ongelukkig voorval, maar voor de christenen was het een rijke maaltijd. Deze les kan men niet uit boeken leren en deze zoete kost wordt zelden door mensen gegeten. Dit rijke, geestelijke leven kan men niet in een comfortabele omgeving ervaren. Zonder kruis geen overwinning. Als de specerijen niet samengeperst worden tot olie, kan de geur van het parfum zich niet verspreiden. Als de druiven niet geperst worden, kan er nooit wijn ontstaan. Geliefde broeders en zusters, de heiligen die in de vurige oven werden geworpen, zijn verheerlijkt in plaats van verbrand. Hun geest werd vervuld met de kracht om het evangelie te verkondigen met meer autoriteit en om een dieper geestelijk leven te ervaren. Het is satan niet gelukt om hun geloof af te nemen, dus werden ze vrijgelaten.

De christelijke werkers in Fangcheng, Sheqi en Miyang hebben allen de vrijmoedigheid gehad om het evangelie te verkondigen. Degenen die niet gevangen werden genomen, schaamden zich en zagen de tekenen van de Heere Jezus op de lichamen van hun medegelovigen. Zij wilden ook lijden voor de naam van de Heer. Geliefde broeders en zusters, de Heer wil door ons heen werken, zodat er meer mensen toegevoegd worden aan degenen die gered zijn. Laten wij de kansen aangrijpen om van Hem te getuigen, want er zijn nog veel zielen die verloren gaan. Er zijn nog vele lammeren in de bergen, zonder dat iemand hen gaat zoeken en hen zal vinden. Moge de Heere Jezus ons allen het verlangen geven om het evangelie te verkondigen. Moge Hij een geest van gebed geven aan alle christenen, zodat zij een geestelijke strijder in gebed zullen worden. Moge onze broeders in het buitenland er naar streven om tegemoet te komen aan de prangende behoefte aan christelijke literatuur in China. God heeft u de mogelijkheden gegeven om dit te doen. Moge God u de genade geven om trouw te zijn tot de dood of totdat Hij komt. De Heer komt spoedig. Heere Jezus, ik verlang naar uw komst! Moge de Heer het op ons hart leggen om tot die dag voor elkaar te bidden. Emmanuël!

Van uw zwakke broeders in Fangcheng, Henan.