Het Evangelie

Inleiding: wat is het Evangelie?

Het Evangelie is de meest belangrijke waarheid en boodschap op deze aarde. Het is de goede boodschap dat Jezus Christus, als de Eniggeboren Zoon van God, vlees, dat is mens, is geworden,  aan het kruis de toorn van God over onze zonden gedragen heeft en drie dagen na Zijn sterven opgestaan is uit de doden.  Hij is gestorven om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking (Rom. 4:25). Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. “Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken” (1 Tim. 1:15).  Dit is een boodschap die harten van mensen verandert, een boodschap die een kracht is tot zaligheid. Het is de boodschap met de belofte van eeuwig leven, die rondgaat over de gehele wereld: God was in Christus Jezus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende! Het is God Die u bidt omwille van Christus: Laat u met God verzoenen! Want Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem (2 Kor. 5:19-21). Het is de boodschap dat Christus ons heeft verlost van de vloek der wet, omdat Hij een vloek geworden is voor ons (Galaten 3:13). Jezus heeft de duivel verslagen en de kracht van de dood teniet gedaan! Dit is een heerlijke boodschap die de ogen van mensen opent en hen bekeert van de duisternis tot het licht, en van de macht van de satan tot God; opdat zij vergeving van de zonden ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden (Handelingen 26:18). Het Evangelie is de meest heerlijke, krachtige, liefdevolle en goede boodschap die er is!

Het Evangelie: de goede boodschap van de gekruisigde Christus

In de eerste brief van Paulus aan Korinthe, de eerste verzen van hoofdstuk 15,  lezen we wat het Evangelie was dat Paulus bekend maakte en verkondigde. Ten eerste dat Christus gestorven is voor de zonden, en ten tweede dat Hij is begraven, en ten derde dat Hij is opgewekt op de derde dag (vers 3-4). Dit is het Evangelie dat aangenomen moet worden, waarin men moet staan en waardoor men zalig wordt, als men het behoudt op zodanige wijze als Paulus het verkondigde (vers 1-2). In Romeinen, hoofdstuk 1, noemt Paulus het Evangelie de kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft (vers 16). In het Evangelie wordt de rechtvaardigheid van God geopenbaard (vers 17). Het Evangelie is de bediening en het woord van de verzoening (2 Kor. 5:18-19), het is het Woord van de waarheid en het Evangelie van onze zaligheid (Efeze 1:13). Het is de verborgenheid, het mysterie, wat tot godzaligheid leidt (1 Timotheüs 3:16). Het Evangelie is het onvergankelijke zaad, het levende en eeuwig blijvende Woord van God, waardoor mensen wedergeboren worden (1 Petrus 1:23). Het moet geloofd en aangenomen te worden, niet als des mensen woord, maar het Woord van God, dat werkt in allen die geloven (1 Thessalonicenzen 2:13). De kern van het Evangelie is Jezus Christus, en Die gekruisigd (1 Kor. 2:2). Daarom is het Evangelie voor velen een ergernis en voor velen een dwaasheid. Maar voor allen die geroepen zijn,  is de gekruisigde Christus de Kracht en de Wijsheid van God (1 Kor. 1:23-24). Dit is het Evangelie, dat de gekruisigde Jezus ons is geworden wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking en verlossing (1 Kor. 1:30).

Begrijpt u waarom Jezus gekruisigd moest worden om ons te redden?

Maar waarom is Jezus gekruisigd? Waarom moest Hij opstaan? Hoe wordt de rechtvaardigheid van God in het Evangelie geopenbaard? Hoe en waarom is het Evangelie in staat ons met God te verzoenen? Waarom is Jezus ons geworden tot wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing?

Veel dingen zijn voor u wellicht vanzelfsprekend omdat u misschien met het christelijk geloof bent opgevoed. Het kan ook dat alles u vreemd en onbegrijpelijk in de oren klinkt. Wie u ook bent, die dit leest, u bent geroepen om in het Evangelie te geloven. Als we geroepen worden om het Evangelie te geloven, moeten we echter wel goed weten wat we dan moeten geloven en waarom. Als we hier meer en meer de antwoorden op vinden, zullen we steeds beter begrijpen dat het Evangelie inderdaad de Kracht en Wijsheid van God is, de enige boodschap die ons kan redden! We zullen er achter komen dat het Evangelie de grootste redenen geeft om God te loven en prijzen. Niet alleen omdat wij door het Evangelie weer verzoend worden met God, maar nog veelmeer omdat al Gods deugden en eigenschappen heerlijk uitblinken in het Woord der waarheid, het Evangelie!

In het begin

Om het Evangelie te begrijpen moeten we helemaal naar het begin van ons bestaan als mensen. Het Evangelie is niet altijd nodig geweest, omdat de mens niet altijd gered hoefde te worden. Pas na de val in het paradijs was het Evangelie nodig om gevallen en hopeloze zondaren te kunnen redden. Te redden van de schuld en de straf op de zonde, de dood en de toorn van God. Te redden van de macht van de duivel, die nu de baas was over de mens. Genesis 3:15 (de woorden van God tot de mens direct na de zondeval!), wordt wel als de eerste aankondiging en verkondiging Evangelie beschouwd. God zal vijandschap zetten tussen de duivel en het Zaad van de vrouw. Dat Zaad zal de duivel de kop vermorzelen.

De Bijbel begint met de schepping van hemel en aarde. Op de zesde dag werd de mens geschapen. En met alles wat God schiep, had Hij een doel. Wat was het doel van de mens? Waarom heeft God de mens geschapen? De Westminster Shorter Catechism heeft dit als eerste vraag. Het antwoord luidt: Het hoogste doel van de mens is God te verheerlijken en eeuwig van Hem te genieten. De mens stond dus in een relatie tot God waarin hij Hem moest eren. In dit dienen en groot maken van God lag de heerlijkste en volmaaktste vreugde van de mens. God had de mens zo geschapen dat hij aan dit doel kon beantwoorden. De mens werd goed en naar Gods beeld geschapen.

Deze relatie met God heeft de mens echter verbroken. Dit was de zondeval in het paradijs. Er was vanaf nu een scheiding gekomen tussen God en de mens. Zo’n scheiding dat het niet meer mogelijk was voor God om gemeenschap te hebben met de mens. De mens werd verdreven uit het paradijs.

Onmogelijke hereniging tussen heilige God en zondige mens

De zonde die de mens had gedaan en bleef doen, kwam tussen God en de mens in te staan. Het werd onmogelijk voor God omgang te hebben met de mens. Een van de meest fundamentele eigenschappen van God is Zijn heiligheid. Dit betekent dat God volmaakt is. Hij is zuiver, onbevlekt. Er is gans geen duisternis in Hem. Als de Heilige heeft Hij alles lief wat ook heilig is. Het goede heeft Hij volkomen lief en beloont Hij. Maar de keerzijde hiervan is dat Hij het verkeerde, de zonde, haat met een volkomen haat en straft. Hij kan geen gemeenschap hebben met de zonde; dit zou ten koste gaan van Zijn heiligheid.

Dit is te illustreren met water en vuur. Dit zijn tegengestelde elementen die niet samen kunnen gaan. Als men water en vuur bij elkaar doet, verdwijnt één van twee. Of het vuur gaat uit. Of het water verdampt. Water en vuur kunnen niet samen bestaan.

De heilige God kan absoluut geen gemeenschap hebben met de zondige mens, of Hij zou niet langer heilig zijn. Toch wil God de relatie met de mens terug. Dat laat Zijn bijzondere liefde en genade zien voor de mens. Een deel van de engelen is ook gevallen, maar voor de duivel en zijn demonen heeft God geen reddingsplan!

Opties waardoor God en mens toch verenigd kunnen worden

De enige manier waarop de heilige God de relatie weer kan hebben met de zondige mens, is dat de zonden weggenomen worden, zodat de mens zelf ook weer heilig is. Dit kan op twee manieren: of God vergeeft de mens en geeft hem een nieuwe natuur (zodat hij niet nog meer zondigt), of de mens vernieuwt zichzelf en betaalt de schuld en de straf voor de zonde (totdat er genoeg is betaald om weer te beantwoorden aan de geschade eer en majesteit van God).

Beide opties stuiten echter op een groot probleem. Ten eerste kan God de mens niet zomaar vergeven. Ten tweede is de mens nooit in staat zichzelf te vernieuwen en om de schuld zelf terug te betalen.

Dit is het punt waarop alle natuurlijke godsdiensten vastlopen. Alle godsdiensten hebben met elkaar gemeenschappelijk dat ze geloven in een god of goden, waarbij de mens slechts is en schuld heeft. De god die vertoornd is door de zonde van de mens moet weer tevreden gesteld worden. Het is de logische neiging van de mens om fouten te compenseren met goede werken (bidden, aalmoes geven, vasten, zelfkastijding, meditatie, etc.). Maar men voelt aan dat dit niet toereikend is. Daarom hebben vele godsdiensten een offercultus. Dierbare eigendommen, vaak geld of vee, soms zelfs kinderen, worden opgeofferd om de mens weer met god te verzoenen. Maar niet één natuurlijke godsdienst geeft de garantie dat het probleem daarmee is opgelost, omdat ook deze offers niet toereikend zijn. Het gevolg is dat al die mensen nog steeds (met en na alles wat ze gedaan hebben) in onzekerheid leven of hun god of goden wel daadwerkelijk tevreden zijn. Omdat de mens nooit in staat is de schuld terug te betalen, moet de mens hopen op de (willekeurige) vergeving van god. Dit betekent niet alleen dat in alle godsdiensten mensen in het onzekere leven over hun relatie met god, maar ook dat er een deel van de schuld nooit betaald wordt, dat een deel van het kwaad nooit gestraft wordt.

Onze God is volkomen rechtvaardig en het kwaad moet recht gedaan worden

Het christelijke geloof is hierin een grote uitzondering en de enige godsdienst die recht doet aan het volmaakte wezen en de volmaakte eigenschappen van God. Alle godsdiensten erkennen wel dat God rechtvaardig moet zijn, maar in de praktijk wordt deze eigenschap van God geloochend om het maar mogelijk te maken voor de mens toch gered te worden. Maar, iemand die niet volmaakt rechtvaardig is, is onrechtvaardig en is niet volmaakt goed.

Maar wat betekent het precies dat iemand rechtvaardig is? Een voorbeeld zal het u duidelijk maken: Stel dat uw moeder of zus verkracht en vermoord wordt. De dader wordt opgepakt en verschijnt voor de rechter. Stel dat die rechter zich profileert als een zachte, vriendelijke, aardige man. Op basis van zijn liefdevolle karakter en het mooie weer besluit hij de dader vrij uit te laten gaan.

U voelt aan dat dit de rechter helemaal niet siert en dit hem geen goed mens maakt. Hij kan wel menen dat hij op deze manier vriendelijk is, maar hij is in elk geval super onrechtvaardig. Dit is geen eerlijke rechtspraak. De dader verdient een geweldige straf! En de rechter daarbij…

God is echt volkomen rechtvaardig, daar kunt u van op aan! Hij kán niet onrechtvaardig zijn. Hij moet de zonde een eerlijke straf geven. Het recht moet gehandhaafd worden! Het klinkt aangenaam in de oren van de mens dat God zijn zonde zou vergeven, maar als dit betekent dat de zonde niet gestraft wordt, is het helemaal niet mooi! Het zou betekenen dat de Rechter van de aarde geen recht zou doen.

Gods rechtvaardigheid het grootste probleem dat wij hebben als mensen

Dit leidt echter tot het grootste probleem dat wij als mensen hebben. Wij zijn het namelijk die zonden hebben, wij zijn het dus die de straf verdienen. De straf die wij verdienen op onze eeuwige schuld, is de eeuwige verdoemenis. Eeuwig vervloekt te zijn in de hel. Als het blijkbaar niet mogelijk is voor een heilige en rechtvaardige God om de zonde ongestraft te laten en te vergeven, lijkt het een onmogelijke zaak geworden dat die relatie tussen God en de mens weer hersteld wordt en lijkt de straf onvermijdelijk.

Dit is het waarop alle natuurlijke godsdiensten vastlopen. Daarom is het dat de mens er voor kiest een god te dienen die toch misschien wel vergeven zal, ondanks dat dit ten koste gaat van zijn rechtvaardigheid. Besloten wordt om toch maar zo goed mogelijk te leven, zodat de kans het grootste wordt dat zij als ‘de minst slechtste’ en als ‘strever naar het goede’, toch met god verzoend worden. Een andere optie, populair in Europa, is het bestaan van God gewoon te ontkennen. Dan is er ook geen vertoornd Persoon Die eens rekenschap zal afeisen van heel ons leven met al haar zonden en zij wij ook ‘verlost’ van ons probleem! Tenminste…

Het Evangelie als dé oplossing

Het is echter de liefde, genade en barmhartigheid van God dat Hij een manier heeft uitgedacht waarin Hij én de zonde straft, én de mens vergeeft. Zodat Hij én rechtvaardig blijft, én de mens rechtvaardigt. God heeft het namelijk als mogelijkheid gegeven dat iemand anders in onze plaats de schuld betaalt en de straf draagt. Hij heeft echter wel voorwaarden gegeven wie deze persoon zou moeten zijn:

Ten eerste moet het ook een mens zijn, omdat het de mens is die gezondigd heeft. Ten tweede moet het een volmaakt mens zijn, zonder zonde. Anders zou hij namelijk zelf de straf moet betalen. Ten derde moet deze volmaakte mens het vrijwillig willen doen. Ten vierde moet het offer van deze vrijwillige, volmaakte mens een eeuwige waarde hebben, omdat het gaat om een eeuwige schuld en om een eeuwige straf.

Als we op deze wereld gaan zoeken naar zo’n persoon, lopen we helaas ook tegen een enorm probleem. Er is niet een mens die aan deze criteria voldoet. Er is niemand die goed doet, niemand die volmaakt is. Alle mensen hebben gezondigd, alle mensen zijn nutteloos geworden. Er is geen mens die in onze plaats de straf kan dragen!

Nu was het al liefde en genade van God dat Hij überhaupt de mogelijkheid gaf om gered te worden door een plaatsvervanger. Maar het getuigt van nog ontzettend veel meer liefde, genade en barmhartigheid wat de oplossing van God op dit probleem is dat er zo’n plaatsvervanger niet te vinden is onder de mensen. Hij wist namelijk ook dat er geen mens was die middelaar kon zijn tussen Hem en de andere mensen. God besloot om Zelf mens te worden…!!!

Voorbeeld ter verduidelijking: Stel je voor dat er een grote mierenkolonie is die gedoemd is verloren te gaan. Een kolonie miertjes! Je weet wel, van die kleine, zwarte en vertrapte miertjes! Hen dreigt echter een groot gevaar. Er is slechts één manier om ze te redden, dat is dat één van ons mensen zelf een mier wordt en dat voor altijd blijft. Zou u dit willen…? (Ik heb hier nooit van iemand serieus ‘ja’ als antwoord op gekregen!)

De afstand tussen een mens en een mier lijkt ontzettend groot. Als mens zijn wij toch wel veel hoger en veel waardiger dan een mier! Maar deze afstand stelt niet zoveel voor als we het vergelijken met de afstand tussen God en de mens. Deze afstand is ontzettend veel groter. Een eeuwige afstand, omdat Hij de oneindige en eeuwige Schepper is, en wij eindige, tijdelijke en beperkte schepselen zijn.

Deze Persoon (de God Die besloot Zelf mens te worden), zou dus de plaats van de mens innemen, om de vloek van de wet te dragen, om de toorn van God over Zich heen te krijgen, om de straf van de mens te dragen. God heeft belooft dat deze Persoon naar en in de wereld zou komen om ons te redden! Maar hoe zou iedereen erachter kunnen komen wie deze Persoon zou zijn? Hoe is Hij te herkennen? Hoe zal Hij ons gaan redden?

De belofte van Jezus de Messias in het Oude Testament

Ongeveer 2000 jaar voor Christus werd Abram geroepen. God riep Hem uit zijn land en uit zijn stam en uit het huis van zijn vader, om te gaan naar het land dat Hij hem wijzen zou. God beloofde het volgende aan Abram: “Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen en uw naam groot maken; en wees een zegen. En Ik zal zegenen die u zegenen, en vervloeken die u vloekt; en in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden.” (Gen. 12:1-3).

God heeft vanaf dit moment 2000 jaar de tijd genomen om de wereld voor te bereiden op de komst van deze Persoon. God besloot om een volk uit alle volken af te zonderen, om door dat volk de wereld te zegenen. Dat dit volk zelf aan de roeping niet kon beantwoorden, heeft de geschiedenis, zoals te lezen in het Oude Testament, bewezen. Maar uit dit volk zou de Messias geboren worden, die wel aan deze roeping zou voldoen. In Hem zouden alle geslachten van de aarde gezegend worden.

In deze 2000 jaar heeft God steeds meer geopenbaard van deze Messias. In messiaanse profetieën, maar ook in de hele ceremoniële eredienst in de tabernakel en tempel. God heeft dingen geopenbaard van de Messias, zodat de mensen de Persoon zouden kunnen herkennen als Hij daadwerkelijk in de wereld komen zou. Bijvoorbeeld dat Hij zou lijden en sterven. Hij zou veracht worden, verworpen door Zijn eigen volk. Hij zou op de derde dag opstaan uit het graf. Hij zou opvaren naar de hemel. Hij zou geboren worden in Bethlehem. Hij zou een Jood zijn, uit het zaad van Abraham, uit het nageslacht van David. Hij zou geboren worden uit een maagd. Er zijn nog vele andere profetieën te noemen.

God werd mens: Jezus’ komst en leven als vervulling van Oude Testament

Het is nu al meer dan 2000 jaar geleden dat Jezus geboren werd. De profetieën over de Messias werden in Hem vervuld. Hij werd geboren in Bethlehem, uit een maagd, uit het geslacht van David. Het Oude Testament vond haar vervulling in Hem, Die het Woord was dat vlees werd.

Nadat Jezus door Johannes de Doper gedoopt werd, heeft Hij twaalf discipelen (vrienden/leerlingen) uitgekozen om later getuigen van Hem te kunnen zijn. Jezus heeft krachtig bewezen dat Hij de Messias was, door Hem gezonden. Ten eerste door Zijn leer. Hij sprak met Goddelijke kracht, wijsheid en gezag. Ten tweede door Zijn wonderen en tekenen. Hij genas zieken, wierp duivelen uit, wekte doden open, opende ogen en oren van blinden en doven, etc. Ten derde door Zijn leven, lijden, sterven, opstanding en hemelvaart. Al wat geschreven was in de Schriften, werd vervuld in Jezus. Daarom zegt Paulus in 1 Korinthe 15 dat Jezus gestorven is, naar (in overeenstemming met/volgens) de Schriften. Dat Jezus opgewekt is, naar de Schriften. Alles moest vervuld worden wat van Hem geschreven was in de Wet van Mozes en de Profeten en Psalmen.

Jezus is gekomen als Messias. Dit betekent Gezalfde. In het Oude Testament werden mensen voor drie ambten gezalfd. Voor profeet, voor priester en voor koning. Jezus is gekomen als Profeet, Priester en Koning. Als Profeet is Hij ons geworden tot wijsheid. Door onze zondeval zijn we vervreemd van God. We kennen Hem niet meer, maar ook Zijn wil niet. Wij hebben onderwijs nodig, en wie is daartoe meer geschikt dan Jezus, Die Zelf in de schoot van de Vader is (Johannes 1:18)? Die Zelf de waarheid is? Die alle dingen weet? Het was de taak van de priester om voor de mensen bij God te verschijnen en voor de mensen te offeren. Jezus is onze Priester geworden om voor ons bij God te verschijnen en te bidden; om aan het kruis Zichzelf op te offeren tot onze rechtvaardiging. Ten derde is Jezus onze Koning, en bevrijdt Hij ons van de macht van de zonde, van de wereld en de duivel. Hij geeft een nieuw hart, zodat wij een haat krijgen tot de zonde en een liefde om Zijn wil te doen. Hij regeert en beschermt ons, zodat wij uiteindelijk volkomen verlost worden en deel hebben aan de volkomen zaligheid.

Als bevestiging dat het offer van Jezus aanvaardt werd door God de Vader, wekte Hij Zijn heilig Kind Jezus op uit de dood. Op de derde dag gingen de vrouwen, die ook getuige waren geweest van Jezus sterven en begraven worden, naar het graf van Jezus. Maar de steen was weggerold. Een engel zei hen dat Jezus leefde, Hij was opgestaan! De vrouwen kregen de opdracht het aan de discipelen te vertellen. De discipelen gingen kijken bij het graf, en inderdaad, het graf was leeg! Wat een wonder!

Veertig dagen is Jezus nog op aarde gebleven. Veel mensen hebben Hem ontmoet als de opgestane Heer. Iedereen kon zien dat het graf waar Jezus gelegd was, leeg was. Velen konden bevestigen dat Jezus inderdaad opgestaan was en leefde.

Jezus’ opdracht aan Zijn discipelen

Na veertig dagen nam Jezus Zijn discipelen mee naar de Olijfberg. Hij nam afscheid van hen en vertelde dat Hij terug ging naar de Vader. Eens zal Ik terugkomen zei Hij, dan zal Ik de wereld oordelen. Alle mensen, ook allen die al gestorven zijn, zullen dan door Mij berecht worden. Dan zal bepaald worden wie in de hemel komen en wie naar de hel gaan. Maar Ik wil dat jullie in die tussentijd, als Mij getuigen, over heel de wereld gaan vertellen wie Ik ben en waarom ik naar de aarde gekomen ben. Vertel alle mensen het Evangelie, de boodschap die hen alleen kan redden. Een ieder die zich bekeert en dit Evangelie gelooft, zal behouden worden! Maar wie niet zal geloven, die zal verdoemd worden. Wacht te Jeruzalem totdat Ik de Geest op jullie zend. Hij zal jullie de kracht en vrijmoedigheid geven om deze Mijn opdracht uit te voeren en alle mensen te bereiken met het Evangelie.

Dit is gebeurd. De Geest werd tien dagen later uitgestort door de opgevaren en verhoogde Jezus. Het Evangelie werd verkondigd. Duizenden mensen hebben het gehoord, hebben het geloofd en hebben het weer doorgegeven…

Het Evangelie nu, voor u!

…tot op deze dag, dat het Evangelie tot u en mij komt. Weet u nu wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan om u te redden? Vertrouw op Hem, geloof in Hem, volg Hem! Bekeert u en u zult vergeving van zonden ontvangen en gerechtvaardigd worden voor God; de relatie met Hem zal hersteld worden, u zult niet langer Zijn vijand en onder Zijn toorn zijn! U zult ook de Heilige Geest ontvangen, Die u zal verzekeren dat u echt gered bent en dat u het eeuwige leven heeft. Als u sterft, kunt u zonder angst voor Zijn rechterstoel verschijnen en zult u voor altijd ingaan in de heerlijkheid van God!

‘Een iegelijk die de Naam van Jezus aanroept, zal zalig worden!’ en ‘Wie tot Hem komt, zal geenszins uitgeworpen worden!’

Het Evangelie is de beste, de meest belangrijke, heerlijke, krachtige en liefdevolle boodschap die er is!