Geloofsbelijdenis van kerk in China

Geloofsbelijdenis van christenen in China (1988):

Ten aanzien van de Bijbel: Wij geloven dat de 66 boeken van de Bijbel door God geïnspireerd zijn en dat deze door de profeten en apostelen zijn geschreven door de inspiratie van de Heilige Geest. De Bijbel is de hoogste norm voor ons geloof, leven en dienstbetoon. Wij keren ons tegen allen die de Bijbel niet erkennen en tegen de mening dat de Bijbel niet meer van deze tijd is. Wij keren ons tegen de mening dat er fouten in de Bijbel staan en tegen degenen die slechts bepaalde delen van de Bijbel geloven. Wij keren ons tegen een eigenmachtige uitleg van de Schrift of subjectieve vergeestelijking.

Ten aanzien van de Drie-eenheid: Wij geloven in één ware God, de eeuwige Vader, Zoon en Heilige Geest die één in wezen zijn en aan wie evenveel eer toekomt. Wij geloven dat God alle dingen heeft geschapen. Hij is de Heer van de geschiedenis van de mensheid. Hij is rechtvaardig, heilig, trouw en genadig. Hij is alwetend, alomtegenwoordig en almachtig. Wij wijzen alle ander uitleg van de Drie-eenheid af, bijvoorbeeld een eenheid die zich op drie verschillende manieren manifesteert.

Ten aanzien van Christus: Wij geloven dat Jezus Christus Gods eniggeboren Zoon is; Hij kwam op aarde in menselijke gedaante. In zijn menselijkheid werd Hij verleid, toch zondigde Hij niet. Uit vrije wil liet Hij zich kruisigen en vergoot Zijn kostbare bloed om degenen die in Hem geloven te verlossen van zonde en dood. Hij stond op uit de dood, is opgevaren naar de hemel en zit nu aan de rechterhand van God van wie Hij de belofte van de Heilige Geest ontving, die Hij geeft aan allen die in Hem geloven. Op de laatste dag zal Christus wederkomen om de wereld te richten. Christenen krijgen de status van het zoonschap, maar blijven tegelijkertijd mens; zij worden niet aan God gelijk. Niemand weet de exacte datum van de wederkomst, maar wij zijn er vast van overtuigd dat Christus opnieuw naar deze wereld zal komen. Ook herkennen we de tekenen van Zijn wederkomst. Wij wijzen de leer af die ervan uitgaat dat Christus al is wedergekomen. Wij wijzen ook allen af die beweren zelf Christus te zijn. Allen die beweren dat Christus al is wedergekomen, moeten als afvalligen worden beschouwd.

Ten aanzien van de verlossing: Iedereen die berouw toont, zijn of haar zonden belijdt en gelooft dat Jezus de Zoon van God is, die voor onze zonden aan het kruis is gestorven en dat Hij op de derde dag is opgestaan opdat onze zonden zouden worden vergeven en wij de Heilige Geest zouden kunnen ontvangen, zal worden gered door de wedergeboorte. Want door genade zijn wij behouden, door het geloof. Wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof, wij ontvangen de Heilige Geest door het geloof en wij worden kinderen van God door het geloof. Wij geloven dat God Zijn kinderen in Christus zal bewaren tot het eind en dat de Christenen het geloof moeten bewaren tot het eind. Wij geloven dat het ontvangen van de Heilige Geest de verzekering (het bewijs) is dat iemand verlost is en dat de Geest van God met onze geest getuigt dat wij kinderen van God zijn. Wij keren ons tegen allen die specifieke kenmerken of persoonlijke ervaringen als voorwaarde stellen voor verlossing. Wij keren ons tegen de leer dat iemand mag zondigen, omdat hij toch onder de genade valt. Wij keren ons ook tegen de leer dat iemand meerdere keren gered kan worden. Wij keren ons bovendien tegen de leer dat wij gered kunnen worden door de wet te houden.

Ten aanzien van de Heilige Geest: Wij geloven dat de Heilige Geest de derde Persoon van de Drie-eenheid is. Hij is de Geest van God, de Geest van Christus, de Geest van waarheid en de Geest van heiligheid. De Heilige Geest zorgt ervoor dat iemand erkent dat hij een zondaar is en berouw toont, de waarheid onder ogen ziet en in Christus gelooft, zodat hij wedergeboren en gered wordt. Hij laat de gelovigen zien wat de waarheid is, helpt hen de waarheid te ontdekken en Christus te gehoorzamen, waardoor zij vrucht dragen in hun leven. De Heilige Geest geeft kracht en manifesteert de machtige daden van God door middel van tekenen en wonderen. De Heilige Geest onderzoekt alle dingen. Christenen kunnen de uitstorting van en vervulling met de Heilige Geest ervaren door er in het geloof om te vragen. Wij geloven niet dat tekenen en wonderen en de gaven van de Heilige Geest zijn gestopt na de apostolische periode. Wij verbieden het spreken in tongen niet, noch verplichten wij mensen om in tongen te spreken, noch beschouwen wij het spreken in tongen als een teken van behoud. Wij verwerpen de mening dat de Heilige Geest geen Persoon van de Drie-eenheid zou zijn, maar slechts een bepaalde kracht.

Ten aanzien van de kerk: De kerk is samengesteld uit alle gelovigen die God samengeroepen heeft in Jezus Christus. Christus is het Hoofd van de kerk en de kerk is het lichaam van Christus. De kerk is het huis van God gebouwd op het fundament van de waarheid. De kerk is zowel plaatselijk als universeel. De universele kerk is samengesteld uit allen kerken van dit moment over de hele wereld die het orthodoxe geloof uitdragen en alle heiligen uit de geschiedenis. De leiding van de kerk moet gevoerd worden volgens de principes die in de Schrift staan vermeld. Haar geestelijke bediening moet niet in handen liggen van seculiere machten. Het doel van de kerk is: verkondiging van het Evangelie, het onderwijzen en pastoraal begeleiden van de gelovigen, het opleiden en uitzenden van gelovigen en het bewaren van het ware geloof door de afvalligen te ontmaskeren en weer op het rechte pad te brengen. Alle gelovigen zijn priesters en zij hebben allen het recht en de plicht om het evangelie te verkondigen tot aan de einden der aarde. Wij zijn tegen een eenheid van de kerk en staat of vermenging van de kerk en politieke macht. Wij zijn erop tegen dat de kerk deelneemt in de activiteiten die tot doel hebben om de eenheid van het volk of de eenheid van de Chinese staat te vernietigen.

Ten aanzien van de wederkomst: Wij geloven in de wederkomst van Christus en de lichamelijk verrijzenis van de verlosten. Niemand weet de exacte datum van de wederkomst. Als Christus wederkomt, zal hij in eer en in glorie verschijnen op de wolken. De lichamen van al de christenen die wedergeboren en verlost zijn, zullen veranderd worden en zij zullen opstijgen ten hemel, hun Heer tegemoet, en zij zullen een verheerlijkt lichaam ontvangen. De heiligen zullen met Christus duizend jaar regeren. Na duizend jaar zal satan tijdelijk worden losgelaten om alle volken te misleiden, totdat hij wordt geworpen in de poel van vuur. Dan zal Christus op zijn troon gaan zitten om alle natiën te oordelen. Allen wier naam niet geschreven staat in het Boek des Levens zullen in de poel van vuur worden geworpen. Degenen van wie hun naam wel geschreven staat in het Boek des Levens zullen het nieuwe Jeruzalem binnengaan en voor eeuwig bij God zijn. Wij geloven dat de gelovigen die de wederkomst van Christus verwachten zich inzetten voor het werk van de Heer, het Woord des Levens verkondigen, het licht van de Heer verspreiden op aarde en overvloedig vrucht dragen in woord, daad, geloof, liefde en heiligheid. Wij erkennen dat er verschillende meningen zijn of de Heer vóór of na de grote verdrukking zal terugkeren en wij willen dan ook niet een bepaalde mening voorstaan. Christenen hebben de plicht om alert te zijn en gereed voor de wederkomst van Christus.

Tot slot: Wij prijzen en danken onze Almachtige Vader dat Hij ons heeft geholpen bij het opstellen van deze geloofsbelijdenis. Wij bidden dat deze belijdenis het geloof van onze broeders en zusters zal versterken, dwaalleren en sektarische leringen zal ontmaskeren en de grote opwekking van de kerk in China zal bevorderen. Glorie en eer zij aan onze drie-enige God. Amen.