Hebreeën

Preek of brief

De volgende punten pleiten voor een preek:

 • In 13:22 wordt er gesproken over een ’λόγος τῆς παρακλήσεως’ een ‘woord van vertroosting/vermaning’. (Vgl. Hand. 13:15)
 • De woorden ‘brief, schrift, schrijven’ nauwelijks een rol; nadruk ligt op het spreken (2:5, 5:11, 6:9, 8:1 en 9:5); Een gebruikelijk opschrift bij een brief ontbreekt.

De volgende punten pleiten voor een brief:

 • Kerkvaders beschouwden het als brief (met uitzonderlijk karakter; vgl. 1 Joh)
 • ‘Want ik heb u in het kort geschreven’ (13:22)
 • In die tijd kwam het vaker voor dat brieven geen opschrift hadden.

Conclusie: De meeste geleerden gaan er vanuit dat er een van meerdere preken aan de Hebreeën ten grondslag liggen, die later op schrift zijn gesteld en als brief zijn gaan circuleren.

Geadresseerden

– Joden:  de uiteenzetting van het Oude Testament lijkt te impliceren dat de hoorders Joden zijn (geweest); de belofte van Israël wordt zondermeer toegepast op de geadresseerden;

– Christenen: Het is in de brief duidelijk dat de geadresseerden Christenen zijn geworden;

Joden -Christenen: Het gevaar ligt op de loer dat ze teruggaan naar het Oude of Eerste Verbond.

Auteur

 • Oosterse Kerk: Egypte, Pantaenus, Eusebius, Clemens van Alexandrië* (150-215): Paulus als auteur; *door Lukas vertaald van Hebreeuws in Grieks
 • Westerse Kerk: Muratorian Canon, Irenaeus en Hippolytus van Rome: Paulus niet de auteur;
 • Augustinus en Hiëronymus, om Hebreeën te canoniseren Paulus wel als auteur erkend.
 • Reformatie: Luther, Calvijn, Erasmus, Beza: Niet Paulinisch auteurschap;
 • Omvang, stijl, woordenschat, uitdrukkingen, thema’s lijken niet Paulinisch;
 • Barnabas, Lukas, Apollos, Silas, Timotheüs (Auteur kende Timotheüs (13:23));
 • Origenus (185-253): “Maar wie de brief heeft geschreven, God weet het in der waarheid.”

Wat is de aanleiding en het doel van het schrijven?

 • Verachtering in de genade en afval van Christus
 • Vijandschap en vervolging

De schrijver wil hen: (1) waarschuwen voor die gevaren, (2) opwekken tot standvastigheid en vrijmoedigheid, (3) de heerlijkheid van Christus en van het leven onder het nieuwe verbond ontvouwen en (4) laten zien wat God in Christus geschonken heeft.

Waar en wanneer?

De brief eindigt met een groet van degenen die van Italië zijn (Hebr. 13:24). Dit kan erop duiden dat (1)  de schrijver in Italië of (2) de ontvangers van de brief in Italië waren.

 1. Als de schrijver in Italië is op het moment dat hij de brief schrijft, wil hij de groeten overbrengen van hen die ook met hem in Italië zijn, de geadresseerden zijn dan onbekend;
 2. –   Het kan echter ook dat de auteur buiten Italië is en dat er mensen uit Italië bij hem zijn.

–      Er is sprake van vervolging;  de tijd van Nero?;

 • De brief had al snel bekendheid in de omgeving van Rome;
 • 1 Clemens gebruikt hetzelfde woord voor voorgangers als de Hebreeënbrief.

Datering:

 • Loslating van Timotheüs (Hebr. 13:23);
 • Brief van 1 Clemens, 96 AC;
 • Voor de val van Jeruzalem (praesens-aspect in 7:27-28; 8:3-5; 9:7-8, 25; 10:1-3; 13:10-11; vgl. Flavius Josephus; kracht Jodendom);
 • Leraars vanwege de tijd (4:12)

Conclusie: sowieso in de eerste eeuw na Christus. Waarschijnlijk voor het jaar 70 (val van Jeruzalem).