Het ontvangen van en vervuld worden met de Heilige Geest

Ik hoop dat u of jij tijdens het lezen de vraag heb gesteld: Woont de Heilige Geest ook in mij? Werkt Hij ook in mijn leven? Misschien was er herkenning en zegt u: ‘Ja, ik weet dat ik werkelijk geloof in Jezus. Ik ben opnieuw geboren en de Heilige Geest woont in mijn hart!’ Misschien is die herkenning er niet. Wat moeten we doen om de Heilige Geest wel te ontvangen? Paulus vraagt aan de Galaten in een retorische vraag: ‘Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof?’ Het antwoord is: uit de prediking van het geloof. Dat is de verkondiging van het Evangelie, het goede nieuws dat we niet gered worden door onze eigen daden of inspanningen, maar door genade. Genade die we alleen door het geloof kunnen ontvangen. Zo is het met de Heilige Geest. Hij kan alleen door geloof, namelijk door geloof in het Evangelie, worden ontvangen. Iedereen die het Evangelie gelooft, door zich tot God te bekeren en zich toe te vertrouwen aan Jezus Christus, ontvangt de Heilige Geest. Petrus zei tegen de eerste bekeerlingen op Pinksteren: ‘Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’ (Handelingen 2:38). Een paar hoofdstukken later wordt gezegd dat de Heilige Geest door God is gegeven aan hen die Hem (dat is Jezus) gehoorzaam zijn (Handelingen 5:32). Door het geloof in de Heere Jezus worden we gered en dat betekent onder andere dat we de Heilige Geest ontvangen.

In het Nieuwe Testament wordt duidelijk geleerd dat elke ware gelovige de Heilige Geest heeft ontvangen. Tegelijk worden de gelovigen echter opgeroepen om vervuld te worden met de Heilige Geest. In Efeze 1:13 en 4:30 wordt gezegd dat de gelovigen verzegeld zijn met de Heilige Geest. In Efeze 5:18 klinkt de oproep: ‘Wordt niet vervuld van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest.’ Dit is een opdracht! Wat betekent dit? Hoe kunnen wij vervuld worden met de Heilige Geest? In het boek Lukas en Handelingen zien we de belangrijke samenhang tussen gebed en de Heilige Geest. In Lukas 11 lezen we dat de Heere Jezus Zijn discipelen leert bidden. Hij sluit dit onderwijs af met de (retorische) vraag: ‘Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?‘ De Heilige Geest wordt dus gegeven op het gebed! ‘God wil de Heilige Geest alleen aan diegenen geven, die Hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken.’ (Heidelberger Catechismus, Vraag en Antwoord 116). In Handelingen 1 en 2 zien we de discipelen tien dagen lang bidden en dan wordt de Geest uitgestort. In Handelingen 4 zien we een biddende gemeente en ‘nadat zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.’ (Handelingen 4:31). Dit laatste laat duidelijk zien dat er 1) gebeden wordt voor de Heilige Geest wordt uitgestort; 2) dat er samen gebeden wordt; 3) dat ze allen vervuld werden met de Heilige Geest; 4) dat ze na Pinksteren opnieuw vervuld werden met de Heilige Geest.

De Kerkgeschiedenis leert dat deze gebeurtenissen niet beperkt moeten worden tot de eerste gemeente. Alle eeuwen door zijn er christenen geweest die bijzonder vervuld werden met de Heilige Geest. Veel gelovigen (ook vandaag de dag) kunnen getuigen van momenten in hun leven dat ze (opnieuw) vervuld werden met de Heilige Geest. Als we vervuld worden met de Heilige Geest ontvangen we een dieper verlangen naar God; een vuriger gebedsleven; een grotere honger naar het (gepredikte) Woord van God; meer berouw over de zonden die er nog zijn in ons leven; een heiliger leven waar gebroken kan worden met bepaalde zonden; een grotere liefde tot en toewijding aan de kerk/gemeente; en een grotere bewogenheid met mensen die niet gered zijn. Vaak zijn het enkelingen in wie de Heilige Geest in rijke mate wordt uitgestort, maar soms gebeurt het bij veel gelovigen tegelijk. Meestal is dit het begin van een opwekking en herleving. Gelovigen krijgen een dieper/hoger niveau van geestelijk leven; kerkmensen die dachten dat ze christenen waren, zien in dat ze nooit werkelijk gered zijn en komen tot bekering en geloof; ongelovigen die merken dat er een bijzondere kracht uit gaat van de gelovigen en de gemeente, worden nieuwsgierig, komen daarom onder het gepredikte Woord of gaan de Bijbel lezen, worden overtuigd van hun zonden en komen ook tot geloof. In de kerkgeschiedenis zijn voorbeelden hoe hele dorpen en steden in een korte periode tot bekering kwamen. Vaak zegt men: ‘Het is alsof we weer leven in de tijd van het boek Handelingen.’ Dat is niet vreemd: het is dezelfde Geest Die in rijke mate wordt uitgestort en met grote kracht werkt. Wie verlangt niet naar zulke perioden? Is dit niet wat we ook vandaag de dag in Nederland nodig hebben? Laat ons bidden, hopen en verwachten. God is bij machte te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht (van de Heilige Geest) die in ons werkzaam is! (Efeze 3:20)

Gebed is ontzettend belangrijk en nodig. Er is nog iets wat nodig is om de Heilige Geest te ontvangen. In het boek Handelingen zien we dat de Geest met kracht werkt door het Woord van God. Het Woord van God is het Evangelie, waarin verkondigd wordt wie Jezus Christus is en wat Hij heeft gedaan om ons te redden. Dat is de boodschap waar de Heilige Geest door wil werken in onze harten. Zoeken we naar een krachtiger werk van de Heilige Geest in ons leven? Laten we dan Jezus Christus zoeken door de Schriften te onderzoeken die van Hem getuigen (Johannes 5:39) en te luisteren naar preken waarin Zijn Naam wordt verkondigd. De Heilige Geest werkt daar het krachtigst waar de heerlijkheid van Jezus Christus het best wordt getoond. Het zien op Jezus Christus door het geloof is het middel om geestelijk niet te verdorren, maar te groeien en te bloeien! Deze gedachte is heel mooi en duidelijk uitgewerkt door John Owen.