Het werk van de Heilige Geest in het leven van Jezus op aarde

Wanneer zijn (of worden) de beloften uit het Oude Testament over de Heilige Geest vervuld? In het Nieuwe Testament krijgen we het antwoord op deze vraag. Allereerst zien we dat de Heilige Geest heel duidelijk en krachtig aanwezig is in het leven van Jezus. De Heere Jezus heeft wel een menselijke moeder, maar geen vader. Maria werd zwanger uit de Heilige Geest (Mattheüs 1:18 en 20). Jezus heeft twee naturen: Hij is werkelijk God en Hij is werkelijk mens. Dat wordt dus al voor Zijn geboorte duidelijk! Door alle Evangeliën wordt beschreven dat de Heilige Geest (in de gedaante van een duif) op Jezus neerdaalde nadat Hij gedoopt werd (Mattheüs 3:16; Markus 1:10; Lukas 3:22 en Johannes 1:32-33). Dit is het bewijs dat Jezus de Messias is. In Nazareth leest Jezus het in de synagoge voor uit de profeet Jesaja: ‘De Geest van de HEERE is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de HEERE te prediken.’ (Lukas 4:18-19; vgl. Jesaja 61:1-2). Jezus zegt, nadat Hij de rol heeft dichtgedaan en teruggegeven: ‘Heden is deze Schrift in uw oren vervuld!’ (Lukas 4:21). Vanaf het moment dat Jezus gedoopt werd, zou heel Zijn leven, heel Zijn bediening, geleid en bekrachtigd worden door de Heilige Geest. Daarom lezen we meteen na de doop: ‘Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel’ (Lukas 4:1-2; vgl. Mattheüs 4:1; Markus 1:12). Vervolgens zien we hoe Jezus met een bijzondere (goddelijke) macht onderwijs geeft (Mattheüs 7:48-49) en de macht heeft om zieken te genezen en demonen (gevallen engelen) uit te drijven. Dit moet natuurlijk geweldig bijzonder zijn geweest en het is niet vreemd dat we lezen van grote menigte mensen die Jezus volgen. Tegenstanders van Jezus zeggen echter dat Hij deze bovennatuurlijke dingen doet door de kracht van de duivel. Jezus waarschuwt hen dat de zonde tegen de Heilige Geest niet vergeven kan worden (Mattheüs 12:22-32). Wie het reddende werk van Jezus als duivelswerk bestempelt, kan niet gered worden! Jezus heeft geleefd door de kracht van de Heilige Geest. Door die kracht van de Heilige Geest is Hij ook gestorven (Hebreeën 9:10) en opgestaan (Romeinen 1:4)!

Johannes de Doper was getuige dat Jezus de Heilige Geest ontving en dus de Messias was. Johannes zei dat Jezus meer was dan hem om twee redenen: 1) Jezus had de Geest ontvangen zonder maat (Johannes 3:34). Zonder beperking. Heel de volheid van de Geest was in Jezus aanwezig! Dat kon van Johannes de Doper of van andere profeten niet gezegd worden. 2) Jezus zou dopen met de Heilige Geest. Johannes doopte met water, maar hij getuigde van Jezus: ‘Hij is het Die met de Heilige Geest doopt!’ (Johannes 1:33). Wat dit betekent zien we al een klein beetje tijdens het leven van Jezus. Hij laat Zijn discipelen delen in de macht om te preken, zieken te genezen en demonen uit te drijven (Markus 3:14-15). Maar hoe beperkt dit is blijkt uit de manier waarop de discipelen steeds weer reageren op het onderwijs en de daden van Jezus. Ze begrijpen lang niet alles en het ontbreekt hen vaak aan geloof, kennis en inzicht. Ook misten ze soms de kracht om wonderen te doen. De doop met de Heilige Geest zou op een later moment komen! wanneer? Jezus zegt in Johannes 7: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Heilige Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.’ (Johannes 7:38-39). Wat betekent dit? Dat de volheid van de Heilige Geest pas uitgestort kon worden nadat Jezus was gestorven, opgestaan en opgevaren. Het Nieuwe Verbond kon alleen ingaan nadat Jezus Zijn bloed had gestort. Pas na Zijn volbrachte werk op aarde, was het moment dat God Zijn Geest in rijke mate kon uitgieten. Dit zou Hij doen door Jezus Christus vanuit de hemel.