Hoe kan ik God vinden?

Vraag:

Ik ben opgevoed in de oud ger gem en kerk nu in het hhk. Ik heb altijd moeite met mijn geloof. Ik weet niet waar ik GOD kan vinden!?

Antwoord:

Uw vraag doet mij denken aan Johannes 14. Hier stelt Filippus (vers 8) eigenlijk dezelfde vraag: ‘Toon ons de Vader, en het is ons genoeg?’ (waar kan ik God vinden?). Jezus antwoordt: ‘Wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien.’

U kunt God vinden in de Heere Jezus. Hoe? Het zijn de Schriften (Oude en Nieuwe Testament) die van Hem getuigen. Het Oude Testament is een schaduw van Jezus, het Nieuwe Testament is het Beeld Zelf. Heel de Bijbel, maar in het bijzonder het Nieuwe Testament is hierom geschreven dat we zouden weten wie Jezus is, wat Hij gedaan heeft, hoe wij hierop moeten reageren (door bekering en geloof) en wat voor consequenties dit heeft voor ons hele leven.

Het ‘vinden van God’ is het ‘vinden van Jezus’. Het is het werk van de Heilige Geest om Jezus aan ons te openbaren om zo Hem te verheerlijken. Als u God zoekt ‘in Zijn Zoon’ en Hem ‘in het Woord’ en u bidt de Heilige Geest om Zijn hulp, dan zult u Jezus vinden en in Jezus zult u God vinden.

Waarom weet ik dit zo zeker? Niet omdat u of enig mens het verdient dat God Zichzelf aan hem/haar openbaart. Integendeel, God is niets verplicht aan zondige vijanden als wij zijn! Maar toch heeft God Zichzelf gebonden aan beloften, die Hij aan ons heeft gedaan. Één van de beloften is de gave van de Heilige Geest en Zijn werking in ons hart: ‘Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven dengenen (allen!) die Hem bidden’ (Lukas 11:13).

Als het u gaat om de eer van God, dan mag u Hem daarop vrijmoedig wijzen. God wordt nergens meer in verheerlijkt dan dat Hij zondaren vergeeft en aanneemt tot Zijn kinderen. Hij wordt hierin meer verheerlijkt dan in de dood van de goddeloze. Daarom zegt God: ‘Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft.’ (Ezechiël 18:23; 33:11)

Misschien houdt u God van u af door uw ongeloof. We kunnen God alleen vinden door het geloof. Welk geloof? Het geloof dat ‘God u zo lief heeft gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat u door het geloof in Hem, niet verderft, maar het eeuwige leven heeft’ (Johannes 3:16). Als u dit gelooft dan kunt u met de apostel Johannes zeggen: ‘En wij hebben het aanschouwd en getuigen, dat de Vader Zijn Zoon gezonden heeft tot een Zaligmaker van de wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben gekend én geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is Liefde; en die in de Liefde blijft, die blijft in God en God in hem.’ (1 Johannes 4:14-16)

U hoeft niet en mag niet twijfelen aan de liefde en genade van God voor u. Als u Hem oprecht zoekt, twijfel dan niet aan God of Hij Zich wel wil laten vinden. Zie Handelingen 2:21 en Romeinen 10:13: Als u de Naam van de Heere Jezus aanroept, zúlt u zalig worden (of God zou een leugenaar zijn!). Jezus heeft gezegd: ‘Wie tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen!’ (Johannes 6:37).

Misschien bent u bang dat dit te mooi is om waar te zijn. Ik wil u wijzen op Jesaja 55 (vers 6-9). Hierin worden mensen uitgenodigd door God met de woorden: ‘De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot de HEERE, zo zal Hij Zich zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk. Zij die deze boodschap ontvingen, zouden ongetwijfeld denken: ‘Maar ik ben véél te slecht!’ Weet u wat God daarop zegt?

“Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan ulieder gedachten.”

Gods rechtvaardigheid en heiligheid is veel groter dan wij ooit kunnen bevatten, maar dat geldt niet minder voor Gods liefde en voor Zijn genade! Zijn rechtvaardigheid heeft Hij bewezen door Zijn eigen Zoon te straffen. Waarom? Zodat Hij aan ons en door ons Zijn onuitsprekelijke liefde kan bewijzen! Waarom? Opdat Hij de eer krijgt die Hem toekomt:

‘Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen!’ en ‘Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat U het hebt gedaan!’

‘Geloof in de Heere Jezus en u zult zalig worden!’ – Handelingen 16:31