Hoe kan ik worden gered?

Dit is ongetwijfeld één van de meest belangrijke vragen die een mens kan stellen. Als u deze vraag oprecht heeft, dan mag u God daarvoor hartelijk danken. Dit betekent dat u inziet gered en verlost te moeten worden. Misschien heeft u iemand ontmoet die wel gered is en die mag getuigen van Gods werk in zijn hart en leven. U bent door deze of gene iets van de heerlijkheid, de liefde en goedheid van God gaan zien. Misschien ziet u in dat u echt zondig bent. U hebt zich nooit druk gemaakt om de eer van God. Hem te dienen kwam niet eens in u op. U leefde voor u zelf en voor het leven hier en nu. Misschien ging u wel naar de kerk, maar het was niet uit liefde tot God of een verlangen Hem te ontmoeten. Maar nu, u realiseert u dat u onder Gods toorn bent en dat Zijn eeuwige straf in de hel u te wachten staat. Het zou eerlijk en rechtvaardig zijn, u zou het verdienen. U bent er van overtuigd dat u slecht ben en God goed is, ook al zou Hij u verdoemen. U verlangt er in uw hart echter naar om voortaan wel voor Hem te gaan leven. U wilt niet langer zonder God door het leven! U vraagt zich af: is er een mogelijkheid om het weer goed met God te maken? Is er een mogelijkheid om weer met Hem verzoend te worden? Hoe kom ik van de schuld en straf van mijn zonden af? Hoe kom ik van mijn slechtheid af? Het kan ook zijn dat deze vraag nog nooit bij u is opgekomen. Ik hoop dat u gaat inzien dat deze vraag ook voor u de grootste relevantie heeft!

Of u deze vraag heeft of niet, er is slecht nieuws en goed nieuws voor u. Het slechte nieuws is dat u veel slechter en hopelozer bent dan u denkt en beseft. Door de zondeval zijn wij als mensen zo ontzettend diep gevallen dat we zonder hulp van anderen nergens komen. We zijn ten eerste gekomen in de macht van de duivel, de overste van de gevallen engelen, en hij is machtiger en slimmer dan alle mensen bij elkaar. U redt het niet om in eigen kracht uit zijn klauwen te ontsnappen. Hij zal u niet zomaar laten gaan! Ten tweede leven we in een wereld die ligt in het boze. De wereld is het rijk van de duivel en de hele wereld heeft de duivel in zijn dienst genomen. Zodra u zich bezig gaat houden met het Koninkrijk van God, zullen de burgers van het rijk van de duisternis in actie komen. Ze zullen u met argumenten overhalen om niet in God te geloven of om het niet zo serieus te nemen. Als dat niet werkt, zullen ze u overhalen met vleiende en lokkende woorden om toch vooral van deze wereld te genieten. Je leeft maar één keer en er valt zoveel te genieten! Zorg toch voor je goede naam, maak carrière, geniet van je vriendschappen en familie! De wereld heeft vele andere wapens als spot, laster en verdrukking. U wordt behandeld als een landverrader en spion zodra u liefde toont voor het andere koninkrijk! U zul aangekeken worden alsof u gek bent geworden. U zult vriendschappen verliezen en relaties zullen verstoord worden. Alles in deze wereld pleit en strijdt tegen een keuze voor God! Ten derde heeft u uw eigen persoon en hart tegen. U bent opgegroeid in dit rijk en u hebt grote liefde voor de duivel, de wereld en de zonde. Het kwade is uw vermaak en het slechte is voor u een lust. Het zondigen is eigen aan u geworden. U voelt zich erbij in uw element. U leeft voor u zelf en God is niet in beeld. Emigreren naar een ander Koninkrijk? Dat is lastig. Verandering is moeilijk. Zodra u zich bezig houdt met God, komt u in het licht en ziet u uw eigen duisternis. Dat irriteert. Uw geweten begint te knagen en te klagen, zodra u hoort over de volmaaktheid en rechtvaardigheid van God. U wilt niet door medeburgers en vrienden weggezet worden als een opstandeling (hoewel u het al bent tegenover God) of als een vreemde eend in de bijt. Daarnaast bent u blind en ziet de waarheid niet. U bent verduisterd in uw verstand en de juiste kennis mist u. U bent doof en kunt de stem van God niet horen. U bent geestelijk dood en het is onmogelijk voor u om contact met de levende God te ervaren.

Dit is niet het mensbeeld van iemand die depressief is. Dit is het mensbeeld wat God ons geeft in Zijn Woord. En als u kijkt naar u zelf en de mensen om ons heen, dan is dit een heel realistisch beeld. Hoe komen mensen zo ontzettend egoïstisch? Waarom is er zoveel jaloezie? Zoveel roddel en pesterij? Zoveel moord, verslaving en andere ellende? De mens is een vijand van God. Het hart van de mens heeft de neiging het kwade te doen en God en de medemens te haten. Dit is het slechte nieuws en misschien vraagt u zich af of het, als dit waar is, nog wel mogelijk is voor een mens om gered te worden. Kan een mens die zo hopeloos slecht en zo eindeloos hopeloos is wel gered worden?

Het goede nieuws is dat, hoewel u zichzelf niet kunt redden en er geen ander schepsel is die dit wel zou kunnen, God Zelf naar de aarde gekomen is om u te redden. Hij is mens geworden en heeft alles gedaan om ons zondige mensen te kunnen redden. Hij is Zelf volmaakt mens geweest en was daarmee de eerste mens die voldeed aan Gods wet. Jezus heeft nooit één zonde gedaan, maar heeft altijd alles volkomen tot eer van God gedaan. Hij voldeed aan het doel waarvoor God de mens gemaakt had. Daarnaast heeft Jezus voor ons de schuld betaald die wij hadden en de straf gedragen die wij verdienden. De toorn van God heeft op Hem gerust, in plaats van op ons. Zijn bloed reinigt ons van alle zonde en maakt ons rechtvaardig voor God. Maar dat niet alleen. Jezus is Zelf staande gebleven ten opzichte van de duivel. Hij is verzocht, maar niet gevallen. Hij heeft door Zijn kracht en door Zijn offer aan het kruis de duivel overwonnen. De overste van deze wereld is door Jezus van de troon gestoten en Hij heeft alle macht over hemel en aarde. Deze Jezus is machtig om u te redden! En geen macht of kracht is er die Hem dit kan verhinderen!

Wellicht dacht u tot nu toe over uw redding alleen aan het ontkomen aan de straf en de toorn van God. U wilde niet naar de hel en u maakte u alleen zorgen om na uw sterven in de hemel te komen. Misschien ziet u nu in dat uw redding veel noodzakelijker en groter is dan u altijd dacht! Als u gered wordt, wordt u ook verlost uit de macht van de duivel en van zijn koninkrijk, deze wereld. Als u gered wordt, krijgt u een nieuw burgerschap. Ja, u wordt door God aangenomen tot Zijn eigen kind.

Maar u zegt: hoe ik verlost kan worden van het derde probleem, mijn eigen slechte hart?! Is daar een middel tegen? Ja zeker, en dit is het grootste wonder wat in de wereld kan gebeuren. God kan u een nieuw hart geven! Het dode, slechte en vijandige hart van u kan hij wegnemen en u een levend, goed en liefdevol hart geven. Dit wordt in de Bijbel wedergeboorte genoemd. Als u op dit woord klikt, zult u op die pagina vinden wat dat precies inhoudt en hoe God dat werkt. Niemand kan in de hemel komen zonder opnieuw geboren te worden. U moet daarom weten of u opnieuw geboren bent en als dat niet het geval is, hoe u opnieuw geboren kunt worden.

Worden alle mensen gered door Jezus? De Bijbel leert duidelijk dat dit  niet het geval is. Het is nodig om zich te bekeren en in Jezus te geloven. Omdat Hij alleen u kan en wil redden, moet u Hem aannemen als uw persoonlijke Zaligmaker en Koning. Hét antwoord op de vraag ‘Wat moet ik doen om zalig te worden?’ is het antwoord van Paulus aan de stokbewaarder in Filippi: ‘Geloof in de Heere Jezus, en u zult zalig worden!’ (Handelingen 16:31). Op deze pagina zal ik uitleggen wat het precies betekent om ‘in Jezus te geloven’ en ‘Hem aan te nemen’. Dat is de manier waarop God het eeuwige leven geeft en u het eeuwige leven ontvangt!

‘Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat een iegelijk die in Jezus gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.’ (Johannes 3:16)

Jezus alleen is machtig, bekwaam en gewillig om u het eeuwige leven te geven. Vlucht tot Hem door het gebed in het geloof en u zult zalig worden!