Hoe ontsnap ik uit de klauwen van de duivel?

Vraag:

“Ik weet dat ik niet zo kan sterven, en denk afschuwelijke dingen! En ga soms naar de duivel; vreselijk. Hoe kom ik hieruit? Dan vraag ik of mensen met me bidden. Is er ook iemand die me de weg kan wijzen?”

Antwoord:

Ik heb één keer eerder contact gehad met iemand die omgang met de duivel had gehad. Dit was erg heftig.

In die tijd heb ik me er een beetje in verdiept en het is een complex en moeilijk terrein. Vaak spelen er psychologische en geestelijke factoren een grote rol en moet er op allebei de gebieden hulp geboden worden.

Er wordt vaak verschil gemaakt in ‘gebondenheid’ en ‘bezetenheid’. Het verschil is volgens mij dat men gebonden raakt als men onbewust met occulte machten in contact komt. Als men echter bewust naar de duivel gaat en contact met hem probeert te maken, geef je de duivel macht in je leven en raak je in meer of mindere mate ‘bezet’. De duivel kan dit heel slim spelen en zich voordoen als een vriend. Pas als het praktisch onmogelijk is uit zijn klauwen te ontsnappen, verandert hij in een monster. Hij zal zijn slachtoffer willen gebruiken om maximaal slechte dingen te doen. Als zijn prooi dit weigert, zal de duivel met behulp van dreigingen en geestelijke of lichamelijke kwellingen het forceren. Kortom, er is niemand zo ellendig en hopeloos als zo’n slaaf van de duivel.

Ik weet niet hoe jij er toe bent gekomen naar de duivel te gaan en hoever jij hierin bent gegaan. Heb je de duivel echt aangebeden en uitgenodigd? Heb je jezelf aan hem overgegeven? Hoe dieper je in deze duisternis bent geweest, hoe groter de strijd zal zijn om er uit te komen. Hier heb je echt ‘professionele’ hulp bij nodig. Zeker de hulp van God, maar ik denk ook van Christenen die hier verstand van hebben. Er zijn ook goede boeken over geschreven, die je misschien kunnen helpen (bijvoorbeeld ‘Occulte machten en bevrijding’ van prof. dr. M.J. Paul).

Misschien kun je contact met hem opnemen of via deze site (http://www.pastoralehulpverleningjongeren.nl/geestelijke-bevrijding/bevrijdingspastoraat-en-dr-m-j-paul/) bij hulpbronnen komen.

Een tekst die je kan bemoedigen is 1 Johannes 3:8b: “Hiertoe (met dit doel) is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.”

Jezus heeft de duivel verslagen. Alleen door Hem is er bevrijding mogelijk. De duivel is niet bang voor ons mensen van vlees en bloed, maar wel voor de Mens Jezus, Die God was en Die mens geworden is! Zie Hebreeën 2:14-15:

“Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve (het vlees en bloed, dus de menselijke natuur) deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel; En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren.”

Volgens Kolossensen 2:15 heeft Jezus de duivel verslagen aan het kruis en over alle demonen getriomfeerd:

“En de overheden en de machten uitgetogen hebbende (Jezus heeft alle demonische machten ontkracht), heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld (Hij heeft hen aan het kruis publiekelijk te kijk/te spot gezet), en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd.”

Stop in elk geval DIRECT met bidden tot de duivel, maar roep de Naam van de Heere Jezus aan (waarschijnlijk zal dit moeilijk voor je zijn, omdat de duivel er ALLES aan doet om je van Jezus af te houden). Jezus heeft tijdens Zijn verblijf hier op aarde vele demonen uitgeworpen en bewezen dat Hij alle macht heeft over de duivel en al zijn metgezellen. Jezus is gisteren, heden en tot in eeuwigheid Dezelfde! Als je Hem je zonden belijdt, zal Hij vergeven. Als je Hem roept om bevrijding van de macht van de duivel en het rijk van de duisternis, zal Hij je die vrijheid geven!

Ik wil onderstrepen dat er geen onmogelijke situatie bestaat voor Jezus. ALLE dingen zijn onder Zijn voeten onderworpen, ook de duivel en alle demonen. Hij is daarmee ook Degene (en de Enige), Die jou kan bevrijden. Jezus is Degene die de sterke, de duivel, heeft gebonden en zijn huis (alle mensen die in zijn macht zijn) kan beroven (Mattheüs 12:28-29).

Vlucht tot Jezus, klamp je vast aan Hem en weersta in Zijn Naam de aanvallen en verzoekingen van de boze. Hij gaat rond als een briesende leeuw, om te zoeken wie hij kan verslinden. Maar Jezus is gekomen als de Goede Herder, Die het leven geeft en overvloed, en uit Wiens handen geen schaap gerukt kan worden! (Johannes 10).