Is bidden met je ogen open fout?

Vraag:

Ik vind het fijn om mijn ogen tijdens het bidden open te houden, dan concentreer ik me op een punt en ga dan bidden. Ook voor/na het eten doe ik dat graag. Mijn ouders vinden dat niet oké, maar is dat dan echt fout?

Antwoord:

Ik kan zo snel geen tekst bedenken waar gezegd wordt dat er gebeden wordt met de ogen dicht, en zeker niet als een bevel. Daarentegen komen er wel direct een paar teksten bij mij op waar duidelijk gezegd wordt dat er níet met de ogen dicht gebeden wordt: Johannes 11:41 ‘…en Jezus hief de ogen opwaarts en zei…’ en Johannes 17:1 ‘… en Hij hief Zijn ogen op naar de hemel en zei…’ In beide gevallen is Jezus aan het bidden, met de ogen opgericht naar de hemel!
Er staat echter ook nergens een bevel dat we moeten bidden met de ogen gericht naar de hemel. Ik denk dus dat de Bijbel hierin ruimte laat voor verschillende manieren/vormen van gebed. Dit geldt ook voor staand, zittend, knielend of liggend bidden.
Een passage die ingaat op de ‘manier waarop’ te bidden is Johannes 4:19-24. Hier vraagt de Samaritaanse vrouw waar men moet bidden (op de berg Gerizim, waar de Samaritanen hun tempel hadden of op de berg van Jeruzalem). Jezus geeft aan dat er een tijd komt en is gekomen dat het ware aanbidden van God de Vader niet meer afhangt van plaats of plek (uiterlijke vorm). Het gaat er nu om de Vader te aanbidden in Geest en waarheid (innerlijke gezindheid).
Je gebed is dus niet per se fout als je bidt met de ogen open, en ook niet als je bidt met de ogen dicht. Wat het verschil maakt, is of je bidt in de Naam van Jezus (Johannes 14:13-14; 16:23, Hebreeën 7:24-25), door de Heilige Geest(Johannes 4:23-24; Romeinen 8:26; Efeze 6:18; Judas 1:20), naar de wil van de Vader (1 Johannes 5:14-15) en in het geloof (Lukas 18:1-8).
Laat dit dus je grootste zorg zijn, of je tot God komt door het geloof in de Heere Jezus. Alleen dan zijn je gebeden tot Zijn eer en worden ze verhoord. Zolang je niet in Jezus gelooft (op Hem vertrouwt als je Redder en je aan Hem onderwerpt als je Koning), lig je onder Gods toorn (Efeze 2:1-3) en zijn al je gebeden verkeerd.
Naar je ouders toe kun je het misschien uitleggen dat het bidden met open ogen niet per se fout is (Jezus bad ook niet (altijd) met de ogen dicht) en dat het je helpt om geconcentreerd te bidden. Als zij er bij blijven dat het fout is om je ogen open te houden, doe ze dan dicht voor hen, zodat ze niet onnodig geërgerd worden (Romeinen 14:13).
Ik zelf bid graag als ik wandel of fiets. Dat zijn ook de momenten dat ik zelf met ogen open bid. Op andere momenten sluit ik ze wel, omdat ik me dan beter kan concentreren op God.