Oude Testament

Het Oude Testament is de christelijke naam voor het eerste deel van de Bijbel. De joden noemen het de TeNaCh. Dit is een afkorting van Thora (Wet), Nebe’im (Profeten) en Chetoebim (Geschriften). De Thora bestaat uit de vijf boeken van Mozes: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. De Nebe’im zijn onder te verdelen in de Vroege Profeten en de Late Profeten: Jozua, Richteren, 1-2 Samuël en 1-2 Koningen als de Vroege Profeten en Jesaja, Jeremia, Ezechiël en de twaalf kleine profeten als de Late Profeten. De twaalf kleine profeten zijn Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia en Maleachi. Sommigen denken dat deze twaalf kleine profetenboeken oorspronkelijk één boek zijn geweest. De Geschriften zijn Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Ruth, Klaagliederen, 1-2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther en Daniël. In totaal dus 39 boeken.

Hoewel er inhoudelijk geen verschil is tussen de TeNaCh en het Oude Testament, is de indeling anders. Het Oude Testament is meer ingedeeld naar chronologische volgorde en komt hierin overeen met de Griekse vertaling, de Septuagint. De laatste woorden van het Oude Testament zijn ook de woorden van de laatste profeet van het Oude Testament. Het zijn woorden met de belofte van de komst van de Messias en Zijn voorloper:

‘Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat die grote en die vreselijke dag van de HEERE komen zal.’

In het Nieuwe Testament lezen we dat dit Johannes de Doper is en dat Hij de voorloper is van Jezus, de Messias. Dit laat iets zien van de waarde van het Oude Testament voor ons als christenen. Het Oude Testament leert ons de Schepper van hemel en aarde kennen. De God Die een verbroken relatie wil herstellen met alle mensen van de hele wereld. Hij belooft hiervoor een Messias, Die op vele manieren aangekondigd, afgeschaduwd en getypeerd wordt. Het Oude Testament is een betrouwbare weergave van de bijzondere geschiedenis van het volk Israël, beginnend met de roeping van Abraham. Uit hem is naar Gods belofte een groot volk ontstaan. Een volk dat gezegend was en is met de verbonden en beloften van God. Een volk met een missie, namelijk om een zegen te zijn voor alle volken. En de volken zijn gezegend geworden door dit volk, omdat Hij gekomen is Die het doel en de vervulling was van alles wat gebeurd, gesproken en geschreven was!

Het Nieuwe Testament heeft het Oude Testament niet afgeschaft of overbodig gemaakt. Alles wat in het Oude Testament geschreven staat is waarheid, betrouwbaar en noodzakelijk om ons te leren wie God is en hoe wij voor Hem moeten en mogen leven.