Christenvervolging

Wereldwijd worden er ruim 200 miljoen mensen vervolgd omdat ze geloven in Jezus. Dit is een schrikbarend hoog aantal. In Nederland kunnen we ons maar moeilijk voorstellen dat dit bestaat en hoe dit moet zijn voor al die christenen. Er zijn echter goede organisaties die ons informeren over het leven van broeders en zusters in het geloof in  landen waar geloven in Jezus eigenlijk niet mag. Ik denk aan Hulp Vervolgde Christenen (HVC), OpenDoors en Stichting de Ondergronds Kerk (SDOK). Zij proberen op vele manier steun te bieden aan de kerken in landen waar geen godsdienstvrijheid is. Ze doen dit door financiële ondersteuning, verlenen van medische hulp, aanbieden van onderwijs, toerusting van kerkleiders, oproepen tot politieke actie, maar vooral ook door christenen in Nederland bekend te maken met die vervolgde kerk en een leger van bidders en supporters op de been te brengen.

Nu lijkt het voor ons als Nederlandse christenen heel vanzelfsprekend dat we de vrijheid hebben om naar de kerk te gaan, maar eigenlijk is dit heel bijzonder! De volgelingen van Jezus zijn alle eeuwen door vervolgd. Ja, Jezus Zelf is vervolgd en heeft veel geleden. Uiteindelijk is Hij Zelf na veel martelingen en spot gekruisigd. De meest gruwelijke dood die men in die tijd had! De eerste volgelingen van Jezus, Zijn discipelen, zijn ook bijna allemaal de marteldood gestorven. De eerste drie eeuwen hebben de christenen bijna continue geleden onder verschillende (soms heel zware) vervolgingen. Toen kwam er in Europa een bijzondere omkeer onder keizer Constantijn, waar de christenen opeens de meest bevoorrechte positie kregen. Of ze zich vervolgens altijd zoals Jezus het wilde hebben gedragen moet helaas ontkend worden. Ja, christenen die wel zoals Jezus wilde leven werden zelfs vervolgd door een door paus en keizer politiek-gekleurde kerk, die erg vervalst was in leer (denken in strijd met de Bijbel) en leven (zondige praktijken). Over het algemeen zijn door alle eeuwen heen heel veel mensen die, in of buiten een christelijke cultuur, in Jezus geloofden en leefden zoals Hij dit wil, verdrukt, gemarginaliseerd, gemarteld en/of gedood.

Waarom? Zijn christenen (die oprecht Jezus volgen) zulke slechte mensen met kwade bedoelingen? Nee, het is juist omdat christenen leven zoals het moet dat ze gehaat worden. Christenen laten (als ze leven zoals Jezus het van hen vraagt) zien wat liefde is, wat trouw is, wat eerlijk is, wat rechtvaardig is. Christenen volgen Jezus in het veroordelen en bestrijden van haat, ontrouw, oneerlijkheid en onrecht en stellen hier zelfopofferende en dienende liefde tegenover. Christenen leren dat we moeten luisteren naar wat God zegt in de Bijbel en niet alles mogen wat wij graag verlangen. Alle mensen (ook christenen) hebben een hart dat verlangt naar het doen van verkeerde dingen. We zijn egoïstisch, trots, onbetrouwbaar, willen zelf gelukkig zijn en maken ons niet druk om anderen en al helemaal niet om God. De Geest van Christus kan elk mensenhart echter verootmoedigen, breken en vernieuwen, zodat de verlangens van Jezus sterker worden en het leven gaan bepalen. Een christen is daarom iemand met zondige verlangens (daarom is er helaas zoveel aan te merken op christenen!), maar ook door de genade en liefde van Jezus iemand met goede verlangens om te leven zoals God het wil.

Waarom worden christenen vervolgd? Omdat er een strijd is tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk van de duivel. Omdat de duisternis het licht niet kan verdragen. Omdat zondige, goddeloze mensen de zonde liefhebben en onder de macht van de duivel zijn. Christenen confronteren ongelovigen met hun slechtheid, met hun kwade verlangens. Ten diepste willen mensen niet voor God leven en niets met God te maken hebben. Christenen zijn echter het bewijs dat God écht bestaat en leeft! En als God bestaat dan moet de mens leven zoals God het wil en dat wil de mens van zichzelf niet. Christenen worden vaak gezien als een gevaar voor andere machten (overheden of religieuze stromingen). Machten die hun eigen ideologie willen opleggen in hun land of samenleving. Als deze ideologie in strijd is met de Bijbel, met de wil van God, zal een christen niet meegaan. Daarom wordt de christen gezien als een bedreiging voor de samenleving. Veel overheden of religieuze stromingen hebben er geen moeite mee, of deinzen er in elk geval niet voor terug, met geweld en bedrog, mensen hun overtuigingen op te leggen en andere overtuigingen uit te roeien.

Een christen antwoordt niet met geweld, maar met gebed. Een christen antwoordt niet met haat, maar met liefde. Dat is wat Jezus deed. Daarom is de kerk niet uit te roeien en bloeit de kerk juist op plekken waar de christenen lijden. Jezus is sterker dan de duivel, het licht is sterker dan de duisternis.

Het is goed om te weten dat als je Jezus echt wil volgen, zeker zult lijden. Misschien niet op zo’n heftige manier als christenen in landen waar echt vervolging georganiseerd en systematisch wordt uitgevoerd. Je zult echter lijden aan het feit dat mensen leven op een manier die in strijd is met de Bijbel en God onteert. Met dat je echter dit kwaad probeert te bestraffen en bestrijden, zul je weerstand ervaren. Mensen zullen terugvechten om hun eigen goddeloze (met God niet rekening willen houden) leven voort te kunnen zetten. Je zult spot, tegenstand en laster ervaren. Maar als je leeft voor het Koninkrijk van God, laat de liefde tot God en de liefde voor de mensen je voortdrijven om tegen het kwaad in deze wereld te strijden. Niet met geweld, maar met gebed en dienende, zelfopofferende liefde. De duivel kan het liefdesvuur van Jezus in ons hart niet uitblussen, welke gruwelijke middelen hij ook inzet. Jezus is Koning en Hij doet ons altijd triomferen!

Tip: als je het Nieuwe Testament leest, let er dan op hoe vaak er gesproken wordt over verdrukking van gelovigen!