De belofte van de Heilige Geest in het Oude Testament

In het Oude Testament werkte de Heilige Geest vooral door de leiders van het volk. Ook was Zijn werk beperkt tot de Joden. Het zijn de profeten die komen met beloften dat dit gaat veranderen. Er zal een bijzondere tijd komen, met en door de komst van de Messias. De Messias zelf zal gezalfd zijn met de Heilige Geest (Jesaja 61:1-2; Lukas 4:18-21) en Hij zal een nieuw tijdperk brengen. De profeet Joël zegt bijvoorbeeld: ‘Daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees; uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en dienaressen (slaven) zal ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.’ (Joël 2:28-29). Wat betekent dat ‘alle vlees’? Dat de Heilige Geest niet alleen zou werken in en door de leiders van het volk, maar dat Hij gegeven zou worden aan iedereen! Daarnaast weten we vanuit het Nieuwe Testament dat de Heilige Geest ook aan de heidenen gegeven zou worden. De Heilige Geest zal worden uitgestort (denk aan een keiharde plensbui), terwijl Hij in het Oude Testament druppelsgewijs werkte. Er zijn veel profetieën die hier over gaan. Jesaja profeteert: ‘Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.’ (Jesaja 44:3). Het is mooi dat de Heilige Geest wordt vergeleken met water en regen, zeker als je weet hoe dor en doods het kan zijn in de woestijn. Zo dor en dood zijn wij als mensen voor God, in geestelijke zin, zonder de Heilige Geest. Maar als Hij wordt uitgestort en gaat werken, dan zullen wij fris en krachtig zijn voor God, en zijn als een bloeiende woestijn! ‘Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen.’ (Jesaja 35:7). Ook Ezechiël belooft een krachtig werk van de Heilige Geest (Ezechiël 36:26-27), waardoor mensen opnieuw geboren worden en naar Gods wil gaan leven. Tot slot noem ik de profetie van Zacharia: ‘Over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van genade en van de gebeden uitstorten.’ (Zach .12:10).