Het werk van de Heilige Geest in het uitbreiden van Gods Koninkrijk

Jezus zegt in Johannes 7: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Heilige Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.’ (Johannes 7:38-39). Wat betekent dit? Dat de volheid van de Heilige Geest pas uitgestort kon worden nadat Jezus was gestorven, opgestaan en opgevaren. Het Nieuwe Verbond kon alleen ingaan nadat Jezus Zijn bloed had gestort. Pas na Zijn volbrachte werk op aarde, was het moment dat God Zijn Geest in rijke mate kon uitgieten. Dit zou Hij doen door Jezus Christus vanuit de hemel.

Voordat Jezus opvoer naar de hemel gaf Hij Zijn discipelen de opdracht om in Jeruzalem te wachten op de belofte van de Vader (Handelingen 1:4). Hij zei tegen de discipelen: ‘U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.’ (Handelingen 1:8). Het boek Handelingen beschrijft de vervulling en uitwerking van deze belofte! Dit Bijbelboek is een geweldig, indrukwekkend verslag van een onoverwinnelijk, triomferend Woord van God en daarmee een razendsnelle groei en uitbreiding van Gods Koninkrijk! De discipelen zijn naar Jeruzalem gegaan en hebben daar tien dagen gebeden om de komst van de Heilige Geest (Handelingen 1:13-14). Toen kwam het Pinksterfeest. ‘En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag (zie hierboven: wind = geest!) en dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest!’ (Hand. 2:1-4). Dit is het wat de profeet Joël (2:28-29) had geprofeteerd! De Geest werd uitgestort over alle vlees! Petrus legt dit uit in een krachtige preek. Hij vertelt dat het Oude Testament vervuld is in het leven van Jezus, in Zijn sterven, opstanding en hemelvaart. Hij is de Messias. Hij heeft de Heilige Geest ontvangen en de Heilige Geest uitgestort (Handelingen 2:33). De Heilige Geest, zo had Jezus beloofd, zou de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel (Johannes 16:7-11). We lezen in Handelingen 2 dat de mensen diep geraakt worden en zich afvragen hoe ze gered kunnen worden (vers 37). Dezelfde Geest zorgt ervoor dat mensen tot geloof komen in de Heere Jezus. Het zijn er op dit Pinksterfeest al ongeveer drieduizend! (vers 41).

Steeds weer wordt er in het boek Handelingen getuigd van het werk van de Heilige Geest. Jezus zet Zijn verlossingswerk op aarde voort vanuit de hemel, door Zijn Geest (Handelingen 1:1-2). Vervuld van de Heilige Geest getuigen de apostelen met grote kracht van het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Duizenden mensen komen tot geloof en elke dag groeit de gemeente in Jeruzalem. Er groeit echter ook weerstand en de apostelen worden gevangengenomen en na een verhoor weer vrijgelaten. De gemeente bidt, niet dat de vervolging overgaat (dat was immers beloofd), maar dat zij de kracht zouden krijgen om met meer vrijmoedigheid van Jezus te getuigen. Opnieuw worden ze allen vervuld met de Heilige Geest en ze spraken het Woord van God met vrijmoedigheid (Handelingen 4:31). Door dit Woord, het Evangelie, te verkondigen, groeit de gemeente. Steeds weer lezen we een refrein: ‘En het Woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe; en een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam.’ (Handelingen 6:7). De Heilige Geest geef de kracht om voor dit Woord te lijden en te sterven (Handelingen 7:55). De Heilige Geest zorgt ervoor dat het Evangelie naar de Samaritanen en heidenen (Handelingen 10:19-20; 13:4-5) gaat en dat ook zij tot bekering en geloof komen. Ook hier wordt de Heilige Geest met uiterlijke tekenen (bijvoorbeeld spreken in tongen/vreemde talen, als bewijs) uitgestort (Handelingen 8:17; 10:45). Het boek Handelingen laat heel duidelijk zien dat de Heilige Geest gelovigen in staat stelt het Evangelie met kracht en vrijmoedigheid te verkondigen én ongelovigen in staat stelt dit Evangelie te geloven en zich van harte te bekeren.