Samenvatting preek ‘Waarom je de Bijbel kunt geloven’ (Voddie Baucham)

Over de Bijbel kun je veel verschillende vragen stellen. De belangrijkste vraag die echter uiteindelijk aan elke vraag vooraf gaat, is de vraag waarop je de autoriteit van je antwoord baseert. Waarom is de Bijbel waar?

Stel je krijgt als christen de vraag waarom jij de Bijbel gelooft, wat antwoord je dan?
Of als je niet christelijk bent, waarom zou je dan de Bijbel moeten geloven?

Voorbeelden van verkeerde antwoorden op deze vraag zijn:

-Zo ben ik opgevoed (alsof je ouders perfect zijn en alles weten; trouwens, anderen zijn opgevoed om een ander boek(Koran) te geloven)

-Het heeft mijn leven veranderd  (meerdere personen hebben een ervaring met een religie die hun leven heeft veranderd)

Het goede antwoord: Ik kies om de Bijbel te geloven, want:

 • De Bijbel is een betrouwbare collectie van historische documenten…
 • …geschreven door (oog)getuigen tijdens het leven van andere ooggetuigen,
 • die bovennatuurlijke gebeurtenissen rapporteren die plaatsvonden in vervulling van specifieke profetieën
 • en die claimen dat hun geschriften goddelijke in plaats van menselijke oorsprong hebben.

Waar komt dit antwoord vandaan? Uit de Bijbel. Dit staat in 2 Petrus 1 vers 16-21.

“Want wij zijn geen kunstig bedachte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers (getuigen!) geweest van Zijn majesteit. Want Hij (Jezus) heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige Heerlijkheid tot Hem gebracht werd (Mattheüs 17:5): ‘Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb.’ En deze stem hebben wij gehoord (getuigen!), als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met Hem (Jezus) op de heiligen berg waren. En wij hebben het profetisch Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de Morgenster opgaat in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie van de Schrift is van eigen uitlegging; want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van mensen, maar de heilige mensen van God, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.”

Argument hiertegen:

Je kan de Bijbel niet gebruiken om de Bijbel te verdedigen! Dit is een cirkelredenatie.

Antwoord:
Het doel is nu niet om de Bijbel te bewijzen, maar om de vraag te beantwoorden waarom ik er voor kies om de Bijbel te geloven. Ik hoef de Bijbel niet te verdedigen. Net zo min als ik een leeuw hoef te verdedigen. Die verdedigt zichzelf wel!

Het antwoord op die vraag staat dus in de Bijbel. Waarom ga ik hiervoor in beroep bij de Bijbel? Omdat er geen hogere bron van autoriteit is. Als ik in beroep zou gaan bij een andere autoriteit, zou ik die bron een hogere autoriteit geven dan de Bijbel. Als de Bijbel de hoogste autoriteit heeft, kan ik dus per definitie niet in beroep gaan bij een andere (hogere) autoriteit.

Het Bijbelgedeelte uit 2 Petrus 1 gebruik ik om het antwoord stap voor stap uit te leggen.

 • We hebben een betrouwbare collectie van historische documenten

Het is belangrijk dat het betrouwbaar is, dat het een collectie is en dat het historisch is.
In tegenstelling tot veel andere ‘heilige’ boeken is de Bijbel een collectie. De Bijbel is geschreven op drie verschillende continenten: Azië, Europa en Afrika. In drie verschillende talen, Hebreeuws, Grieks en een beetje Aramees. Door meer dan 40 verschillende mensen uit verschillende lagen van de bevolking: koningen (bijv. Spreuken), vissers (Johannes en Petrus), belastinginners (Mattheus), dokters (Lukas), geschiedkundigen en nog vele anderen waarvan de meesten elkaar nooit ontmoet hebben. Samen schreven ze 66 Bijbelboeken. Deze 66 Bijbelboeken bevatten honderden gevarieerde onderwerpen die samenkomende in een samenhangende eenheid over een verlossingsverhaal en zijn geschreven in een periode van meer dan 1500 jaar! Dit maakt het betrouwbaar!

 • geschreven door ooggetuigen

Twee Bijbelgedeelten, waarin wordt gesproken door ooggetuigen (er zijn nog vele andere plekken).

2 Petrus 1: 16 à Aanschouwers

1 Johannes 1:1-3 à Gehoord, gezien, aanschouwd, getast

Aanschouwers van gebeurtenissen die ze dus zelf gezien hebben.

 • Tijdens het leven van andere ooggetuigen:

1 Korinthe 15: 1-7. Vers 6: Minimaal nog 250 ooggetuigen van de opstanding in leven.

Dit betekend dat de boodschap van de Bijbel, het evangelie, falsificeerbaar was.
Als je iets claimt wat je niet kan testen is het niet echt een sterke claim. Deze claim die Paulus schrijft is falsificeerbaar op het moment dat hij het schrijft en is niet tegengesproken in die tijd!

 • die bovennatuurlijke gebeurtenissen rapporteren die plaatsvonden in vervulling van specifieke profetieën

Bovennatuurlijke gebeurtenissen:

Voorbeeld in 2 Petrus 1:17: De verheerlijking op de berg. De Bijbel heeft het ook over: Jezus die op het water wandelt, wonderen van Jezus etc.

Specifieke profetieën:

Jesaja 53: 700 jaar voor Christus profeteert (voorspelt) Jesaja Jezus’ geboorte en lijden en sterven. Psalm 22: 1000 jaar voor Christus profeteert David Jezus’ lijden en sterven en vele anderen met hen (meer dan 300 profetieën in Oude Testament, die allen vervuld zijn door Jezus).

 • en claimen dat hun geschriften goddelijke in plaats van menselijke oorsprong hebben.

Duizenden keren in de Bijbel: En God zei..;  Zo zegt de Heere..; etc. Dus Gods Woord is niet afkomstig van mensen, maar van God. Als de profetieën vervuld worden, maken ze dus God geloofwaardig.

Als je zegt ‘Dit kan ik niet vertrouwen, omdat het door mensen geschreven is’, dan kan je niks geloven wat ooit geschreven is in welk boek dan ook. Want mensen schreven ze. Dat is onzinnig. Je gelooft ook jezelf hoewel je zelf zeker wel eens fouten maakt. Wat maakt jou of andere mensen dan zo betrouwbaar?

Misschien zeg je: ik ben meer iemand van de wetenschap, dus behalve als deze dingen wetenschappelijk bewezen kunnen worden, dan kan ik ze niet geloven.

Wellicht denk je dat dit een intelligente tegenwerping is, maar je bent in feite onwetend. Hoe werkt de wetenschappelijke methode? Iets moet waarneembaar, meetbaar en herhaalbaar zijn. Geschiedenis is echter niet waarneembaar, meetbaar of herhaalbaar…

Je gebruikt niet de wetenschappelijke methode om historische gebeurtenissen te bewijzen. Daarvoor gebruik je de methode van de bewijskracht, zoals in een rechtszaal.

Dus wat is belangrijk:

– De betrouwbaarheid van bronnen

– De bevestiging van bronnen

– Het interne en externe bewijs dat deze bronnen ondersteunt

– Wie zijn de getuigen (betrouwbaar)?

– Is het falsificeerbaar?

– Zijn er dingen tegenstrijdig of zijn er andere dingen die dit bevestigen?

Daarnaast als ondersteunende bewijzen:

Er zijn meer dan 25.000 archeologisch vondsten gedaan die direct gerelateerd zijn aan onderwerpen in de Bijbel. In plaats van de Bijbel onderuit te halen, is de Bijbel veel meer hierdoor bekrachtigd en bevestigd. (Niet het sterkste bewijs: ik weet ook dat er veel discussie is over de interpretatie van vondsten (over datering en herkomst) en er vaak veel verzonnen wordt om eigen gelijk te krijgen of mooi verhaal te hebben).

Zie: http://www.franklinterhorst.nl/Archeologische%20vondsten%20bevestigen%20de%20Bijbel.htm

Mogelijke andere tegenargumenten:

De Bijbel is pas veel later (later dan de eerste eeuw na Christus) geschreven.

Antwoord:

Het is waar, originele manuscripten zijn er niet. Wat we wel hebben (wat het Nieuwe Testament betreft) zijn geschriften van ongeveer 120 na Christus (enkele tientallen jaren later hooguit na de voltooiing van het Nieuwe Testament).  Van het Nieuwe Testament zijn er alleen al meer dan 6000 (gedeelten van) manuscripten binnen die periode van enkele tientallen jaren.

 • (Voorbeeld: Van Aristoteles poëzie zijn er minder dan een dozijn geschriften en de eerste hiervan is ongeveer 1000 jaar (!) later dan het origineel)
 • (Zoveel manuscripten betekent ook dat er geen vervalsingen in kunnen zijn geslopen, of het zou in elk manuscript moeten zijn gebeurd op dezelfde manier)

Conclusie: De Bijbel is betrouwbaar

Tegenwerping:

De Bijbel is zo vaak vertaald dat die niet meer betrouwbaar is.

Antwoord:

De originele vertalingen/bronnen zijn beschikbaar en kunnen voor elke vertaling steeds weer gebruikt worden.

Conclusie:

Wij kunnen en moeten de Bijbel geloven, want de Bijbel is een betrouwbare collectie van historische documenten, geschreven door ooggetuigen tijdens het leven van andere ooggetuigen, die bovennatuurlijke gebeurtenissen rapporteren die plaatsvonden in vervulling van specifieke profetieën en die claimen dat hun geschriften goddelijke in  plaats van menselijke oorsprong hebben.