Revival Scotland (1908)

Schotland- Kilsyth 1908

Kilsyth was een oude monastische nederzetting en de stad kent een lange traditie van radicaal protestantisme. Vele grote opwekkingen hebben er plaats gevonden onder de leiderschap van James Robe in 1742 en William Chalmers Burns in 1839. W.C. Burns was een vriend van Robert Murray McCheyne en preekte toen de opwekking begon in zowel Kilsyth als in Dundee (de gemeente van R.M. McCheyne, die toen in Israël was). Hier was ook Thomas Guthrie (1803-1873) bij betrokken. W.C. Burns vertrok later naar China en werkte daar voor twintig jaar als zendeling met Hudson Taylor. In 1902 werd de Kerk van God opgericht, de eerste Pentecostal Church in Schotland. Dit leidde tot nieuwe herlevingen. Zo ook in 1908 in Kilsyth. In onderstaand verslag komen deze elementen van de Pinksterbeweging duidelijk naar voren.

“De toetssteen voor ware geestelijke herleving is dat de vruchten gezien worden in individuele levens, die vervolgens een effect hebben op de gemeenschap. Een voorbeeld van een ware opwekking was die in Kilsyth, Schotland, die begon in 1908. De schrijver van dit lied (zie onder), Harry Tee, was daar van 1922 tot zijn dood in 1959 de leidende oudste in de kerk. Deze kerk in Kilsyth maakte een ware ‘opperzaal’ herleving (vgl. Hand. 1:13) mee. Negen maanden lang werden er elke avond bijeenkomsten gehouden en kwamen de mensen samen in en rondom de kerk. De straat was overvol met mensen en sommigen zaten zelfs op het dak van de kerk. Alexander Boddy was een jaar van te voren met T.B. Barratt getuige geweest van opwekkingen in Noorwegen en was bekend met de opwekking van 1905 in Welsh (waar onder andere Evan Roberts een leidende rol had). Toen hij eind maart 1908 drie dagen in Kilsyth verbleef, was hij echter overweldigd door wat hij zag. Het was een hemel op aarde. Hij lag sprakeloos op zijn gezicht.

Zoals voor ware herlevingen geldt, werden honderden levens radicaal vernieuwd en tekenen volgden. Sommigen van de slechtste karakter in de gemeenschap werden gered. Iemand die van tevoren gebonden moest worden door maar liefst vijf politiemensen, veranderde meteen toen hij opnieuw geboren en met de Heilige Geest vervuld werd. Een meisje die leed aan de ziekte van diphteria en haar gehoor en spraak kwijt was geraakt, werd meteen genezen toen haar handen werden opgelegd. De stad die vooral leefde van de mijnen, was vol van ruwe, hardwerkende mannen, van wie de harten aangeraakt en veranderd werden. Dit had invloed op de gezinnen en kinderen, en het was niet ongebruikelijk om kinderen ernstig God te horen zoeken. Sommigen spraken in tongen en werden door God gebruikt om profetieën te brengen. Deze uitstorting van de Heilige Geest beïnvloedde ook omliggende gebieden en landen. Een zendingsvuur laaide op in de harten, zoals dat met elke ware opwekking het geval is. Toen Harry Tee de woorden en muziek schreef van dit opwekkingslied, beschreef hij zowel de gebeurtenis in Handelingen als in Kilsyth.”

They were gathered in an upper chamber,
As commanded by the risen Lord,
And the promise of the Father
There they sought with one accord
When the Holy Ghost from heav’n descended
Like a rushing wind and tongues of fire:
So dear Lord, we seek Thy blessing,
Come with glory now our hearts inspire.

This the covenanted promise given,
To as many as the Lord shall call,
To the fathers and the children,
To Thy people, one and all;
so rejoicing in Thy word unfailing,
we draw nigh in faith, Thy power to know,
Come, o come, Thou burning Spirit, set our hearts with heavenly fire aglow.

As Elijah we would raise the altar for our testimony clear and true
Christ the Saviour, loving Healer,
Coming Lord Baptizer too
Ever flowing grace and full salvation
For a ruined race Thy love has plann’d
For this blessed revelation
For Thy written Word we dare to stand

With a living coal from off Thy altar,
Touch our lips to swell Thy wondrous praise
To extol Thee; bless, adore Thee
And our songs of worship raise;
Let the cloud of glory now descending
Fill our hearts with holy ecstacy,
Come in all Thy glorious fullness
Blessed Holy Spirit have Thy way.

Original text:

The test of true revival is that the fruit will be seen in individual lives which will then have a marked effect upon the community. One such true revival was that in Kilsyth, Scotland, beginning in 1908 where the writer of this hymn, Harry Tee, was the leading elder of the church from 1922 until his death in 1959. Harry and the church there in Kilsyth, experienced a true ‘upper chamber’ revival. For 9 months, meetings were held every night as folk gathered in and around the church. Crowds spilled out on to the streets and on to the church roof (!) which made Kilsyth something of a ‘Pentecostal spectacle’. Alexander Boddy, had stood on a pulpit with Evan Roberts in 1905 during the Welsh Revival and again exactly one year previous he had been with T.B. Barratt in Norway ministering in his meetings in the new Pentecostal revival. Yet when he visited the Kilsyth revival in for three days at the end of March 1908, he was overwhelmed at what he saw. It was heaven  on earth. He lay on his face unable to say anything.

True to real revival, hundreds of lives were radically changed and signs followed. Some of the worst characters in the community were saved. One infamous man who had had to be restrained with rope, held by no less than FIVE policemen, was transformed instantly when he was born-again and filled with the Spirit. A lady who was ill with diphtheria and had lost her hearing and speech, was instantly healed when hands were laid on her. The town which was built mostly on mining was filled with rough, hard-working men whose hearts were touched and changed. This then affected the homes and children, and it was not uncommon to hear and see children earnestly seeking the Lord, speaking in tongues and even being used of God to bring sobering prophecies. Beyond the little Scottish town of Kilsyth, this outpouring affected nations and continents as, as with any true revival, a missionary zeal burned in hearts. When Harry Tee wrote the words and music to this revival hymn, he was both describing what happened in the Book of Acts as well as what happened in Kilsyth.