Welkom op de site!

De website heet ‘zoekt eerst het Koninkrijk van God’. Wellicht roept het wat herkenning bij u op, misschien zegt het u helemaal niets. Wat voor Koninkrijk is dat?

In de Bijbel gaat het heel vaak over God als Koning. Omdat Hij de Schepper is van deze aarde, heeft Hij recht op de eer en gehoorzaamheid van alle schepselen. In Zijn wijsheid en kracht bestuurt God alle dingen en alle dingen zijn onderworpen aan Zijn soevereine wil. Niemand kan Hem van dit koningschap beroven, al wordt al snel duidelijk dat niet iedereen zich aan Zijn koningschap onderwerpt.

De duivel en zijn demonen waren de eersten die in opstand kwamen tegen God. Zij werden daarom uit de hemel gestoten en hen wacht een eeuwig oordeel. De duivel probeerde deze aarde te veroveren. Dit kon maar op één manier: door de mens, die God als onderkoning had aangesteld (zie Genesis 1:26-28), ook over te halen tegen God in opstand te komen. De tragische gebeurtenis staat beschreven in Genesis 3. De duivel heeft de mens verleid, de mens in zijn macht gekregen. Vanaf dat moment wordt de duivel de ‘vorst van deze wereld’ (zie bijvoorbeeld Johannes 14:30) genoemd. Hiermee werd deze wereld een koninkrijk van duisternis, van zonde en van dood. Machten waaraan de mens zich vrijwillig had overgeleverd.

God heeft echter een plan bedacht om mensen te bevrijden uit het rijk van de duisternis tot het koninkrijk van licht en van de macht van de satan tot het koninkrijk van God. Het hele Oude en Nieuwe Testament gaan hier over. In het Oude Testament sluit God een verbond met Abraham en met zijn nageslacht, het volk Israël. Door dit volk wil God iets laten zien van de vreugde en vrede van Zijn Koninkrijk en toewerken naar een Koninkrijk dat weer heel de wereld zal omvatten. Het volk Israël kreeg een koning. Door het koningschap van David en Salomo regeerde de HEERE over de Israëlieten en liet hen leven tot zijn eer en in gehoorzaamheid aan Hem. In die tijd bloeide en groeide Israël. Maar helaas, de koningen verlieten de dienst aan de HEERE en gaven ruimte voor de afgoden en de zonde. Hierdoor kwam er een scheuring in het koninkrijk. Vanaf nu waren er eigenlijk twee koninkrijken, dat van Israël (tien stammen) in het noorden en dat van Juda (twee stammen) in het zuiden. De duivel kreeg steeds meer grip op het volk Israël en later ook op Juda. Veel profeten hebben gewaarschuwd tegen de oordelen van God en het volk opgeroepen zich te bekeren van hun zonden. Het volk weigerde dit en de koningen volhardden in hun goddeloze en onrechtvaardige wijze van regeren.

Israël werd rond 722 BC weggevoerd in ballingschap door Assyrië. Juda werd gespaard en kreeg nog meer dan 100 jaar om zich alsnog te bekeren. Zij verhardden zich echter en reformeerden zich niet (of tijdelijk). De koningen waren nagenoeg allemaal ongehoorzaam aan de HEERE. Daarom zei God door de profeet Jeremia dat het volk Juda ook in ballingschap zou gaan en er een einde zou komen aan het koningshuis van Juda. In Jeremia 22:30 zegt de HEERE over koning Jojachin: ‘Schrijf deze man in als kinderloos, een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen. Niemand van zijn nageslacht zal immers voorspoedig zijn, zitten op de troon van David en weer heersen in Juda.’ Dit betekent dat er geen zoon of kleinzoon of achterkleinkind van Jojachin meer koning zal zijn. De grote boom van het koningshuis van Juda, waar vanaf David vele generaties elkaar hadden opgevolgd om op de troon te zitten, wordt omgehakt!

Dit was een groot probleem voor Israël en Juda, maar ook voor de komst van het Koninkrijk van God. Was het plan van God mislukt? En was Hij niet in staat Zijn beloften te vervullen? Hij had immers aan David beloofd dat er aan zijn koningshuis geen einde zou komen! “Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn!” (2 Samuël 7:16). Nu kwam er bij koning Jojachin echter toch een eind aan! Na Jojachin is er nog één koning geweest. Dat was Zedekia. Hij was echter geen zoon van Jojachin, maar een broer.

De profeten komen echter met een bijzondere boodschap. In Jeremia 23 vers 5 lezen we: ‘Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige Spruit zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren…’ En in Jesaja 11:1 lezen we een zelfde soort belofte: ‘Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï!’ Isaï was de vader van koning David. De stam die is afgehouwen en eigenlijk geen toekomst meer heeft, daar zal God voor zorgen dat er een nieuwe boom uit opgroeit!

Andere profeten hebben hetzelfde mogen aankondigen. De HEERE zegt door de profeet Ezechiël: ‘Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze weiden; Mijn Knecht David. Hij zal ze weiden en Hij zal een Herder voor ze zijn. En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun midden. Ik, de HEERE, heb gesproken!’ (Ezechiël 34:23-24).

Eeuwenlang hebben de Joden hiernaar uitgezien. Wanneer zal die grote Zoon van David geboren worden? Wie zal het zijn? Hoe zal het koninkrijk er dan uit gaan zien? Wie het Nieuwe Testament opent, die leest gelijk op de eerste regel dat Hij inderdaad gekomen is en dat wij kunnen weten wie het is geworden! Mattheüs 1:1 staat: ‘Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David…!’ In Mattheüs 2 vragen de wijzen uit het oosten: ‘Waar is de Koning van de Joden die geboren is?’ In Johannes 1 lezen we dat Nathanaël Jezus ontmoet en zegt: ‘U bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël!’ Later zegt Jezus het Zelf in Johannes 10: ‘Ik ben de goede Herder!’ De beloften van Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Amos, Zacharia, ja en nog meer profeten over de komst van een Koning uit het nageslacht van David, worden vervuld in Jezus!

De naam Jezus heeft u vast vaker gehoord. Wie was Jezus precies? Hij leefde 2000 jaar geleden in Israël. Toen Hij dertig jaar was, begon Hij met de opdracht die Hij van God Zijn Vader had gekregen. Velen zagen Hem als een belangrijk profeet. Hij leerde de mensen wie God is en riep ze op deze God te eren in hun leven. Jezus deed ook heel veel wonderen. Hij genas zieken, blinden, doven en bevrijdde mensen die van de duivel bezeten waren. Het is niet vreemd dat Hij heel veel mensen aantrok! Veel mensen begonnen te vermoeden dat Hij de Messias zou zijn, de Koning die God had beloofd in het Oude Testament.

Maar het ging zo anders dan de Joden verwachtten. Op een zekere dag kwam Jezus vanaf de Olijfberg richting Jeruzalem op een ezel. Hier had het volk lang op gewacht. Want de profeet Zacharia had geprofeteerd: ‘Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm en rijdend op een ezel!’ Dit was precies wat gebeurde. Het volk begon te juichen en te zingen: ‘Hosanna! Hosanna! Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de HEERE!’ Ze dachten: dit is het moment dat Hij de macht overneemt. Hij gaat nu naar het paleis van Pilatus om hem uit Jeruzalem te verdrijven, de Romeinen te verslaan en het koninkrijk van Israël te herstellen! Maar het ging zo anders dan de Joden verwachtten…

Jezus deed geen moeite om de Joden te bevrijden van de Romeinse overheersing. Hij ging de tempel binnen om daar orde op zaken te stellen. Jezus kwam om het volk geestelijk te zuiveren. Hier zaten de Joden niet op te wachten en zeker bij de leiders van het volk riep Jezus veel weerstand op . Ze besloten een manier te bedenken Hem te doden. Na ongeveer drie jaren van rondreizen, preken en mensen helpen, werd Jezus dan ook gekruisigd. Jezus had niet alleen volgelingen, maar ook grote vijanden. De Joodse leiders verloren hun aanzien bij het volk en de Romeinen waren bang voor oproer. Jezus was en voor de Joodse leiders en voor de Romeinen een grote bedreiging. Zijn dood was volgens hun de beste oplossing voor het probleem.

Jezus stierf en werd begraven. Zijn discipelen vluchtten verdrietig en angstig weg in een huis. Ze waren hun Leider kwijt! Op de derde dag na Jezus’ sterven is er echter wereldschokkend nieuws. Het graf van Jezus is leeg! Hoe is het mogelijk!? Het graf was goed afgesloten. Er lag een steen voor, die verzegeld was. Ja er stonden zelfs soldaten om het lichaam van Jezus te bewaken! Hadden de volgelingen van Jezus het toch voor elkaar gekregen Zijn lichaam te stelen? Nee. Jezus heeft bewezen dat Hij de Zoon van God is en Hij stond op uit de dood. Hij had het voor Zijn sterven al gezegd: ‘Ik heb macht Mijn leven af te leggen en heb macht om het leven weer op te nemen!’ Jezus stierf als een koning, ja als dé Koning van de Joden. Met dat Hij opstond bewees Hij niks teveel te hebben gezegd!

Veertig dagen lang is Jezus nog op aarde geweest. Hij heeft met Zijn discipelen in deze periode gesproken over de dingen van het Koninkrijk van God. Jezus heeft Zijn discipelen duidelijk gemaakt dat Hij niet kwam om een politiek koninkrijk te vestigen, maar een geestelijk Koninkrijk. Jezus is niet gekomen om aardse legers te verslaan, maar geestelijke legers. Hij is gekomen om zondaren te bevrijden van de toorn van God en de macht van de duivel, de zonde en de dood. Hij regeert in harten van mensen, door Zijn Woord en door Zijn Geest. Hij vernieuwt mensenlevens en stelt hen in staat God te eren en Hem te gehoorzamen. Toen was het tijd voor Jezus om de aarde te verlaten. Hij voer ten hemel, maar niet voordat Hij Zijn discipelen had uitgelegd wat hun grote taak zou zijn. Zij moesten Zijn getuigen zijn. De wereld moest weten wie Jezus is.

De discipelen hebben gedaan wat Jezus van hun vroeg. In de kracht van de Heilige Geest hebben ze overal verkondigd wie Jezus was en wat Hij geleerd en gedaan had. Ze hebben het meest belangrijke ook opgeschreven. Vier volgelingen van Jezus hebben een verslag geschreven van het leven van Jezus. Zij hebben alles gehoord en gezien wat Jezus leerde en deed. Ze waren oor- en ooggetuigen. Zo’n verslag wordt een Evangelie genoemd. Evangelie betekent letterlijk ‘goede boodschap’.

De vier Evangeliën heten Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes en zijn de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament. Dankzij deze Evangeliën weten wij dat er een Koninkrijk van God op aarde gekomen is. Het is een Koninkrijk van vrede en recht. De Koning, Jezus Christus, is rechtvaardig en nederig in Zijn regeren. De burgers van dit Koninkrijk worden geroepen om deze Koning te gehoorzamen en op Hem te lijken. Zij zijn de meest gelukkige en zalige mensen op aarde. Zij ontvangen vergeving van zonden. Vervolgens worden ze niet alleen bevrijd van de schuld de zonde (om in een rechte relatie tot God te staan), maar ook van de kracht van de zonde (om tot eer van God te leven) en uiteindelijk van de aanwezigheid van de zonde (om God volkomen te gehoorzamen). In de rest van het Nieuwe Testament wordt duidelijk hoe Jezus nu in mensen werkt om de komst van Zijn Koninkrijk te verwerkelijken!

In het Nieuwe Testament wordt nog iets duidelijk. De burgers van het Koninkrijk van God hebben nu veel te lijden en te strijden. Net als Jezus werd gehaat, zo worden ook Zijn volgelingen gehaat. Dit komt omdat de principes van het Koninkrijk van God haaks staan op het koninkrijk van de duisternis. Het is niet makkelijk om in Jezus te geloven! Daarnaast hebben gelovigen ook een geestelijke strijd met zichzelf, de wereld en de duivel te voeren. Steeds weer worden ze verzocht en verleidt door zondige begeerten van binnen en buiten. Zij weten echter dat Jezus wil dat ze daar tegen vechten en er niet aan toe geven. Het feit dat ze nog zondigen doet hen pijn en verdriet. Nu wordt er in het Nieuwe Testament beloofd dat Jezus terug zal komen om het Koninkrijk van God definitief te laten overwinnen. Het kwaad, de machten van de zonde en de dood, zullen met de duivel en demonen en ongelovigen in de hel worden geworpen. Dan zal er een nieuwe hemel en nieuwe aarde komen waarop God alles zal zijn in allen. Dit betekent dat Gods koningschap weer door iedereen zal worden erkend, dat Hij alle eer zal krijgen die Hij waard is en dat alle verloste mensen God als Koning volkomen zullen gehoorzamen!

Deze site heeft allereerst als doel u met dit Koninkrijk en met deze Koning bekend te maken. Er zijn veel leugens die over deze Koning en dit Koninkrijk worden verspreid en geloofd. Ik ben zelf een burger van Zijn Koninkrijk en ik kan u vertellen dat het geweldig is om Jezus als Koning te hebben. Hij is vol liefde naar al Zijn onderdanen en zorgt geweldig goed voor hen allemaal! Hij is altijd uit op vrede en voert maar één strijd. De strijd tegen het koninkrijk van de duivel, de zonde en de dood. En Hij zal triomferen…en alle gelovigen met Hem!!

Ik hoop dat deze site u ook zal helpen om Jezus steeds beter te leren kennen en Hem te volgen. Voor elke gelovige is het daarom belangrijk om de Bijbel te leren lezen, te begrijpen en toe te passen. Hier wil ik iedereen in aanmoedigen en toerusten. Heeft u vragen, opmerkingen of tips, voel u vrij om ze mij te sturen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s